แบบฟอร์ม กยศ.

ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.

คลิปวิดีโอ

การตรวจสอบคำขอกู้ยืมในระบบ DSL สำหรับเจ้าหน้าที่

การยื่นแบบคำขอกู้ยืมในระบบ DSL สำหรับผู้กู้ยืม

แนะนำการใช้งานระบบ Studentloan PSRU

ตัวอย่าง

ประกาศ มรพส. แนวปฏิบัติการทำกิจกรรมจิตอาสาสำหรับนักศึกษา กยศ.

ประกาศ มรพส. ปีการศึกษา 2565

ประกาศ มรพส. ปีการศึกษา 2566

กำหนดการ ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการปฏิบัติงาน กยศ. ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการปฏิบัติงาน กยศ. ปีการศึกษา 2566

กำหนดการ ปีการศึกษา 2566

คู่มือ กยศ.มรพส.