บริการทุนการศึกษา

หน่วยทุนการศึกษา ดำเนินการจัดบริการทุนการศึกษา (ประเภททุนทั่วไป) เป็นนโยบายหลักด้านการจัดการสวัสดิการควบคู่ไปกับการจัดการศึกษาระดับชาติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาตนเองได้สูงสุดตามศักยภาพเช่นเดียวกับนักศึกษาอื่น จัดสรรทุนการศึกษาตามคุณสมบัติผู้รับทุนอย่างมีหลักเกณฑ์ ติดตาม ดูแล ด้านการศึกษา ความประพฤติ ตลอดจนการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แหล่งทุนกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

ลักษณะที่ 1 ทุนการศึกษาแบบรายปี

เป็นทุนการศึกษาที่นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาการขอรับทุนเป็นรายปีการศึกษา และจะได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ เพียงครั้งเดียว แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • ประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นการดำเนินงานโดยคณะกรรมการกองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ในการจัดหาทุนทรัพย์เพื่อการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมและจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาตนเองได้สูงสุดตามศักยภาพเช่นเดียวกับนักศึกษาอื่น โดยในแต่ละปีการศึกษามหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกองทุนดังกล่าว เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2565 ทั้งสิ้น 887 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,815,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 • ประเภทที่ 2 ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก โดยความประสงค์ขององค์กร มูลนิธิ ธนาคาร บริษัท สมาคม และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค เป็นผู้กำหนดรายละเอียด เงื่อนไข หลักเกณฑ์การพิจารณา และแนวปฏิบัติในการจัดสรรทุนการศึกษาตามแต่ละบริบทของแหล่งทุนนั้นๆ

ลักษณะที่ 2 ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อ

เป็นทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาในระดับก่อนอุดมศึกษา จนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือได้รับขณะศึกษาในระดับอุดมศึกษาจนสำเร็จการศึกษา หรือในระดับที่สูงกว่านี้ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ของแต่ละแหล่งทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • ประเภทที่ 1 ทุนต่อเนื่องจากสถาบันการศึกษาเดิมหรือในระดับก่อนอุดมศึกษา เมื่อนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแล้ว ทุนดังกล่าวยังคงให้ต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรที่เงื่อนไขแหล่งทุนกำหนด
 • ประเภทที่ 2 ทุนต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของแหล่งทุนใดแหล่งทุนหนึ่ง โดยพิจารณาคัดเลือกตั้งแต่นักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และจัดสรรให้นักศึกษาได้รับทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรที่เงื่อนไขแหล่งทุนกำหนด

หากนักศึกษามีความประสงค์ที่จะขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่แหล่งทุนกำหนด

ขั้นตอนการพิจารณาทุนการศึกษา

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
 2. ขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา จากคณะกรรมการกองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 3. ขอรับการสนับสนุนและรวบรวมข้อมูลการบริจาคทุนการศึกษา จากผู้มีจิตศรัทธา
 4. รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา
 5. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา เพื่อจัดสรรทุนการศึกษา
 6. ประกาศผลการพิจารณานักศึกษาทุน โดยจัดเรียงตามลำดับความจำเป็น
 7. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
 8. หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัคร นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งทุนต่อเนื่อง และทุนรายปี เช่น ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ทุนจากผู้มีจิตศรัทธา ฯลฯ โดยพิจาณาจากคุณสมบัติที่แหล่งทุนกำหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการสัมภาษณ์

 • กรรมการสัมภาษณ์ ใช้กรรมการอย่างน้อย 5 คน
 • แนวทางในการสัมภาษณ์ ให้กรรมการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับ อาชีพ รายได้ รายจ่าย หนี้สินของครอบครัว ความพยายามในการหารายได้พิเศษเพื่อช่วยเหลือตัวเอง และการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสมของนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินความจำเป็นใน การให้ทุนการศึกษา
 • การให้คะแนน ให้กรรมการแต่ละคนประเมินความจำเป็นในการให้ทุน โดยใช้หลักเกณฑ์ พิจารณาให้คะแนน ตามแบบประเมินผลการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา การให้คะแนนมากแสดงว่ามีความจำเป็นในการให้ทุนการศึกษามากกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อย และนำคะแนนจากกรรมการ มาเฉลี่ยเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาความจำเป็นในการ ให้ทุนการศึกษา

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา

 • การคิดคะแนนการสัมภาษณ์ของนักศึกษาแต่ละคน การให้คะแนนมากแสดงว่ามีความจำเป็นในการให้ทุนการศึกษามากกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อย และนำคะแนนจากกรรมการ มาเฉลี่ยเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาความจำเป็นในการให้ ทุนการศึกษา
 • ทุนการศึกษาที่มีมูลค่าไม่เท่ากัน ให้จัดสรรทุนที่มีมูลค่าสูงกว่ากับผู้ที่ได้คะแนนสูง
 • กรณีที่ได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันและทุนมีจำกัด ให้คณะอนุกรรมการทุนการศึกษาพิจารณาในที่ประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปมติการพิจารณาให้ทุนอย่างเหมาะสม

สถิติการให้บริการทุนการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยทุนการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ชั้น 1 โทรศัพท์ 055-267000-2 ต่อ 9602