กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มรพส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ความสำคัญกับ “ศิษย์เก่า” เป็นผลผลิตที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัย จึงจัดตั้ง งานศิษย์เก่าสัมพันธ์  สังกัดกองพัฒนานักศึกษา เพื่อดำเนินงานภารกิจด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา โดยมี “คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ” เป็นคณะทำงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ และพัฒนางานศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสภามหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง “กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ในปี พ.ศ.2561 และจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นเงินประเดิม จำนวน 5 ล้านบาท เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภารกิจด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์
1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและระดมทุนทรัพย์ในการพัฒนาศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย

ระเบียบกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มรพส.

คณะกรรมการกองทุนฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

โครงการกองทุนฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
โทร. 055-267000-2 ต่อ 9606 Facebook : sas.psru Line : @sitpubul