มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย BANGKOK INSURANCE FOUNDATION” โดยมูลนิธิเป็นผู้ดำเนินการกำหนดคุณสมบัติ เงื่อนไข และระเบียบต่างๆ ตลอดจนคัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบที่มูลนิธิกำหนด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อคืนกำไรสู่สังคมในรูปของทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพต่างๆ
 2. เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
 3. เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้คู่คุณธรรมสามารถนำความรู้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และของท้องถิ่นอันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในที่สุด
 4. เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะต่อสังคมโดยส่วนรวม

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

 1. เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐระดับปริญญาตรี ยกเว้นสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
 2. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
 3. เป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ และขาดผู้อุปการะ
 4. รายได้รวมของครอบครัวที่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี
 5. ต้องไม่เป็นผู้ที่เป็นพี่ หรือน้อง บิดาหรือมารดา ได้รับทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และวัดดอยธรรมเจดีย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา
 6. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ช่วยเหลือสังคมและรู้จักประหยัด อดออม
 7. มีผลการเรียนในเกณฑ์ดี มีเกรดเฉลี่ยประมาณ 3.00

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา ประกอบด้วย 3 ประเภท

1.ทุนการศึกษาประเภท ก. พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่ผู้มีฐานะครอบครัวยากจน ขาดแคลน บิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และขาดผู้อุปการะ ครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี มีความประพฤติดี ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมูลนิธิฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้

 1. ค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน จ่ายให้ตามอัตราของมหาวิทยาลัย
 2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร หมายถึง ค่าอุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ
 3. ค่าครองชีพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายประจำเดือน โดยคำนึงถึงหลักประหยัด
 4. ค่าหอพัก
 5. ค่าเครื่องแต่งกาย

2. ทุนการศึกษาประเภท ข. พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ครอบครัวมีฐานะยากจน แต่มีโอกาสได้รับการสนับสนุนเงินทุนบางส่วนจากครอบครัว ผู้ปกครอง ทั้งนี้มูลนิธิฯ อนุญาตให้ผู้รับทุนได้รับเงินทุนบางส่วนจาก กยศ. ได้ โดยมูลนิธิฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้

 1. ค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน จ่ายให้ตามอัตราของมหาวิทยาลัย
 2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร หมายถึง ค่าอุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ
 3. ค่าหอพัก
 4. ค่าเครื่องแต่งกาย

3. ทุนการศึกษาประเภท ค. พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ครอบครัวมีฐานะยากจน และสามารถสอบเข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาล ซึ่งให้ทุนเฉพาะค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียน โดยมูลนิธิฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้

 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร หมายถึง ค่าอุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ
 2. ค่าครองชีพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายประจำเดือน โดยคำนึงถึงหลักประหยัด
 3. ค่าหอพัก
 4. ค่าเครื่องแต่งกาย

เงื่อนไขสำหรับผู้รับทุน

 1. ขณะรับทุนจากมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด
 2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนทุกคน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการปฐมนิเทศ และรับเงินทุนตามกำหนดเวลาที่คณะกรรมการแจ้งให้ทราบ
 • เมื่อผู้รับทุนทุกคนลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาแล้ว ต้องสำเนารายวิชาตลอดหลักสูตร ในสาขาวิชาที่ตนศึกษา ส่งไปยังมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
 • ส่งรายงานผลการศึกษาตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากแสดงยอดบัญชีครั้งล่าสุด ไปยังมูลนิธิฯทุกเดือน
 • ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จตามกำหนดเวลา ละเว้นจากอบายมุขทุกประเภทและประพฤติตนตามระเบียบการรับทุนที่กำหนดไว้

การเรียนในภาคฤดูร้อน

เนื่องจากมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย มีนโยบายให้ผู้รับทุนใช้เวลาในภาคฤดูร้อนให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ หลังจากคร่ำเคร่งจากการเรียนในภาคการศึกษาปกติ ดังนั้นจะพิจารณาอนุมัติให้ผู้ได้รับทุนเรียนภาคฤดูร้อนเฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้

 1. เฉพาะหลักสูตรบางสาขาวิชาที่กำหนดให้เรียนภาคฤดูร้อน โดยผู้รับทุนจะต้องแจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษา พร้อมสำเนารายวิชาตลอดหลักสูตร
 2. หากมีความจำเป็น เช่น จำเป็นต้องลงเรียนเพื่อให้จบตามเวลาของหลักสูตร หรือมีปัญหาด้านสุขภาพไม่สามารถลงเรียนในภาคปกติ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องขออนุมัติจากมูลนิธิฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-4 สัปดาห์

การระงับการให้ทุน

เพื่อให้ผู้รับทุน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ และมีความานะ ขยันหมั่นเพียร มูลนิธิกรุงเทพประกันภัยจึงอาจระงับการให้ทุน หรือลดเงินทุน ดังต่อไปนี้

 1. ลาพักการศึกษา หรือถูกพักการศึกษา หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษา
 2. พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 3. ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของระเบียบการให้ทุนการศึกษา มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับสถานะการเป็นนิสิต นักศึกษา เช่น ขาดส่งรายงานประจำเดือน ติดต่อกัน 2 เดือน,เสพอบายมุข,ผู้ชายเจาะหู ไว้ผมยาว ผู้หญิงนุ่งกระโปรงสั้น เป็นต้น
 4. สำหรับผู้รับทุนที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม โดยผู้รับทุนทุกคน ทุกชั้นปีจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากไม่เข้าร่วมกิจกรรมเลยในรอบ 2 ปี จะมีการพิจารณาตัดทุนในรอบปีการศึกษาถัดไป
 5. นำเงินทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของการได้รับทุน

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อผู้ได้รับทุน ปีการศึกษา 2566

ที่ชื่อ-สกุลรหัสนักศึกษาคณะประเภททุน
1น.ส.จันทร์เพ็ญ แก้วมะ6612801006พยาบาลศาสตร์ประเภท ก.
2น.ส.เพ็ญศรี ประกิ่ง6612801028พยาบาลศาสตร์ประเภท ก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *