ทุนพิษณุโลก-สุโขทัย 1 ตำบล 1 ทุน

ความเป็นมา

การศึกษาเป็นกระบวนการที่พัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งถือเป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์อย่างหนึ่ง โดยผลตอบแทนที่ได้รับจากการศึกษา มีทั้งผลตอบแทนส่วนบุคคล เช่น การประกอบอาชีพ การมีรายได้ในอนาคต และผลตอบแทนทางสังคม เช่น การมีคุณภาพชีวิตที่ดี การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ แต่เนื่องจากความสามารถในการได้รับโอกาสทางการศึกษาของแต่ละบุคคลในสังคมมีไม่เท่ากัน ดังนั้น บทบาทการสนับสนุนด้านการศึกษาของภาครัฐ จึงมีความสำคัญ ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และช่วยให้บุคคลในสังคมได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ขยายวงกว้างไปทั่วโลก ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาวะทางเศรษฐกิจที่ต้องหยุดชะงัก พร้อมกับรายได้และกำลังซื้อที่ลดลง ทำให้ลุกลามเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจ ซึ่งครอบครัวจำนวนไม่น้อยประสบปัญหา อาทิ การถูกเลิกจ้าง ถูกนายจ้างลดวันทำงาน ธุรกิจส่วนตัวถูกปิด รายได้ลดลง และไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ให้ความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว. ร่วมกันออกมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจให้แก่ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนพิจารณากำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ด้วยเหตุผลข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งเป็น สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของเยาวชนและการศึกษา ในมุมมองที่ว่า “ เยาวชน คือ อนาคตของชาติ และ การศึกษา คือ อนาคตของเยาวชน ” มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิด จัดตั้งโครงการทุนยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาเพื่อช่วยเหลือและมอบโอกาสให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถ และความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักเรียนในส่วนค่าเล่าเรียน โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการฯ จะได้รับทุนยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และมีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถเหล่านั้นให้สามารถได้เข้าถึงการศึกษา   จนสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป สำหรับโครงการทุนยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ 1.โครงการทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง และ 2.โครงการทุนการศึกษาพิษณุโลก-สุโขทัย 1 ตำบล 1 ทุน

วัตถุประสงค์

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถ และความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. สนองนโยบายของกระทรวง อว. โดยการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักศึกษาในส่วนค่าเล่าเรียน ช่วงวิกฤติทางเศรษฐกิจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19
3. ผลิตบัณฑิตที่พึ่งประสงค์เป็นที่ยอมรับคุณภาพมาตรฐาน และมีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการทำงานวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณาจารย์ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามต่อไปในอนาคต

ข้อผูกพันการรับทุน

  • ช่วยงานมหาวิทยาลัย 5 ชั่วโมง/สัปดาห์
  • ร่วมกิจกรรมกับวิศวกรสังคม
  • บันทึกการทำกิจกรรมรับรองโดยอาจารย์ผู้ควบคุม
  • กรณีมีการย้ายสาขาวิชา ถือว่าสิ้นสุดการรับทุนการศึกษา

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2566

ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการดำเนินงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
โทร.055-267000-2 ต่อ 9622 Facebook : ทุนเรียนดีเพชรกาซะลอง-ทุน 1 ตำบล 1 ทุน Psru