การตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2566 วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 สำหรับผู้ใช้สิทธิ์ประกันตน (ประกันสังคม)

**เริ่มลงทะเบียนในวันตรวจ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์ (ส่วนทะเลแก้ว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นและหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ให้บุคลากรได้ประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลจากการเกิดโรคและมีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ท่านได้รับทราบข้อมูลและได้เตรียมความพร้อม เข้ารับตรวจสุขภาพประจำปีดังกล่าว  โดยหากท่านมีความประสงค์จะตรวจสุขภาพเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากรายการและอายุตามชุดสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ (ฟรี) ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการตรวจด้วยตนเอง ตามรายการตรวจที่นอกเหนือจากรายการที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยสามารถชำระด้วยเงินสด (เท่านั้น) ได้ที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพุทธชินราช ในวันมาตรวจสุขภาพ

รายการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกันตน (ประกันสังคม)

ตามอายุและชุดสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ (ฟรี)

รายการตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ประสงค์ตรวจเพิ่ม (โดยต้องชำระเงินเอง)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเตรียมความพร้อมตรวจสุขภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หน่วยบริการสุขภาพ (ห้องพยาบาล) โทร. 055-267000-2 ต่อ 9622 หรือ
ติดต่อโดยตรงที่ นายปองภพ ด้วงน้อย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา โทร.097-9265801

การตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2565