โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา “ชีวิตวิถีใหม่ ใช้ใจดูแล”

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “วิถีชีวิตใหม่ ใช้ใจดูแล” พุธที่ 15 ธ.ค.64 (รูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting)  

โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิต โดยกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ จำเป็นต้องสร้างระบบที่ดี โดยมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจด้านการพัฒนาคน เพื่อให้ได้คนที่มีคุณภาพเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงให้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นอกเหนือจากงานด้านการสอนแล้ว ยังจะต้องช่วยพัฒนาบุคลิกภาพด้านอื่น ๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ เจตคติ และทักษะที่จำเป็นต่อการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะช่วยให้นักศึกษาเรียนได้อย่างมีความสุขและสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์โครงการฯ

1. เพื่อพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนาการจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพข้อ 1.4 บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. เพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาตามภาระกิจของ “ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา” ของมหาวิทยาลัย

เป้าหมายโครงการฯ

ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา : การให้คำปรึกษาเป็นบริการที่จะช่วยนักศึกษาที่ประสบปัญหาทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการเรียน ชีวิต และสังคม การให้คำปรึกษาเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและรับผิดชอบตนเองได้ โดยผ่านกระบวนการขั้นตอน และเทคนิคการให้คำปรึกษา โดย “อาจารย์ที่ปรึกษา” เป็นบุคคลสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้อย่างมีความสุขในทุกชั้นปีและจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เมื่อนักศึกษาประสบปัญหาใดๆ ในทุกช่วงชีวิต จึงควรปรึกษา “อาจารย์ที่ปรึกษา” เป็นอันดับแรก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
หน่วยแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
โทร. 055-267000-2 ต่อ 9606

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *