ติดต่อเรา

โทรศัพท์สายใน

หน่วยแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษา โทร. 055-267000-2 ต่อ 9606-9607

 • บริการอาชีพและจัดหางานระหว่างเรียน
 • บริการให้คำปรึกษา

หน่วยทุนการศึกษา

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โทร. 055-267000-2 ต่อ 9602
 • ทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป (ให้เปล่า) โทร. 055-267000-2 ต่อ 9622

หน่วยบริการสุขภาพ โทร. 055-267000-2 ต่อ 9622

 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา
 • ห้องพยาบาล
 • บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร. 055-267000-2 ต่อ 9801

 • ศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
 • ประสานงานสมาคมศิษย์เก่า
 • กองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หน่วยผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร โทร. 055-267000-2 ต่อ 9602

 • ประสานสัสดีจังหวัดทุกจังหวัด
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร