โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

ที่มา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ได้มีโอกาสเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วควรกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม

เมื่อผู้รับทุนการศึกษาโอนหรือย้ายสถานศึกษา หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจะได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีรวมถึงการได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สภาพแวดล้อมทางสังคม ด้านการเรียนรู้และความสามารถพิเศษ ตลอดจนให้มีทักษะชีวิต ทักษะทางสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้และศึกษาต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรีรวมทั้งให้การดูแลการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาของผู้รับทุนการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค

 1. เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณรในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี
 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับทุนการศึกษากลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเองหลังสำเร็จการศึกษา
 3. เพื่อปลูกฝังและพัฒนานักเรียน นักศึกษา และสามเณรในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้เห็นคุณค่าทางการศึกษา มีความสำนึกในความเป็นคนไทยรักถิ่นฐานรักประเทศและรักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ยกเว้นคณะพยาบาลศาสตร์)
 • นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนละ 27,500 บาท
 • นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ ตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด
 • นักศึกษาจะหมดสิทธิ์การรับทุน หากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • นักศึกษาต้องเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ หรือกิจกรรมอื่นที่ สป.อว. กำหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำซึ่งประสงค์จะศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.1) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาในกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือสามเณรที่ประสงค์จะศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 2. เป็นผู้ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ เนื่องจากสภาพครอบครัวมีฐานะยากจนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล และการคมนาคมยากลำบาก
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดีมีความมุ่งมั่น ขยัน หมั่นเพียรที่จะศึกษาให้สำเร็จจนจบตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและผู้ปกครองมีความเต็มใจสนับสนุนและยินยอมให้ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี
 4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 ไม่ต่ำกว่า 2.50
 5. ไม่เป็นบุตรของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
 6. ไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องใด ๆ จนถึงระดับปริญญาตรียกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 7.  เป็นผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาต่อสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์และมีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 8. มีสุขภาพแข็งแรง
 9. มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินชีวิตและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเมื่อสำเร็จการศึกษาโดยสามารถพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบ
 10. มีแนวโน้มที่จะศึกษาสำเร็จตามหลักสูตร โดยสามารถพิจารณาจากระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  และข้อมูลเชิงประจักษ์แต่ละระดับการศึกษา และอื่นๆเป็นองค์ประกอบเงื่อนไขของการรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

ข้อกำหนดตลอดระยะเวลาการรับทุนการศึกษา

โดยไม่มีภาระผูกพันที่ต้องใช้ทุนคืนเมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีดังนี้

 1.  ต้องเข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรและระยะเวลาที่สถานศึกษากำหนด และประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ชุมชน และสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในระหว่างการรับทุนการศึกษา โดยกำหนดให้ผู้รับทุนการศึกษารายงานผลการร่วมกิจกรรมดังกล่าวเสนอต่อสถานศึกษาทุกปีการศึกษา และสถานศึกษาสรุปรายงานภาพรวมเสนอส่วนราชการผู้จัดสรรทุนการศึกษา เพื่อรายงานกระทรวงศึกษาธิการทราบ ก่อนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และก่อนจบระดับปริญญาตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีในระดับปริญญาตรีผู้รับทุนการศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาและสถานศึกษาที่ผู้รับทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่ผู้รับทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

เหตุระงับสิทธิ์ของผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

 1. เสียชีวิต
 2. พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ลาสิกขา
 3. กระทำผิดกฎ ระเบียบ วินัยของสถานศึกษา และถูกลงโทษฐานความผิดตามระเบียบของสถานศึกษาอย่างร้ายแรง
 4. รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากแหล่งทุนอื่น ๆ ยกเว้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 5. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด

รายชื่อผู้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปีการศึกษา 2566

ที่รหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลสาขาวิชาคณะระยะที่รุ่น
16612239033น.ส.เกตน์สิรินทร์ มีมาวิศวกรรมโลจิสติกส์เทคโนโลยีอุตสหกรรม24
26612125053 น.ส.ศิริพร แซ่หวือการประถมศึกษาครุศาสตร์24
36615247007นายครองมงคล เกตุเปียวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสหกรรม 22
46615272038นายณัฐวัตร ศิริวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีอุตสหกรรม 22
56615615095 น.ส.นันทิชา ติ๊บนาการบัญชีวิทยาการจัดการ22
66512431173 น.ส.ศิรินธร เพียรสอนรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น23
76512234013 น.ส.ปรานี แซ่เห้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร23
86515247006นายฐิติสาร แก่นจันทร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม21
96515615085น.ส.อริสา แตงน้อยการบัญชีวิทยาการจัดการ21
106515602030น.ส.ลัดดาวัลย์ ลอยเลิศการจัดการวิทยาการจัดการ21
116535615038น.ส.กฤติยาณี พึ่งเพิ้งการบัญชีวิทยาการจัดการ21
126535250019นายศักดินนท์ มากอยู่เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังเทคโนโลยีอุตสาหกรรม21
136535615073น.ส.สาลิกา อยู่อินทร์การบัญชีวิทยาการจัดการ21
146412254030น.ส.หฤทัย ทับจีนสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี22
156412426039นายนเรศ แสนใจรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น22
166412103013น.ส.ปนัดดา ยอดวิจารณ์การศึกษาปฐมวัยครุศาสตร์22
176312118021น.ส.อัญชลี ศรีเจริญวิทยาศาสตร์ทั่วไปครุศาสตร์21
186312801050น.ส.อรัญญา มีลาภพูนผลพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตร์21