ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

บริการให้คำปรึกษา เป็นบริการที่จะช่วยนักศึกษาที่ประสบปัญหาทุก ๆ ด้าน เช่น การเรียน ชีวิตและสังคม ให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง การให้คำปรึกษาเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถเลือก แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและรับผิดชอบตนเองได้ โดยผ่านกระบวนการขั้นตอน และเทคนิคการให้คำปรึกษา “ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” มีผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา นักศึกษาสามารถใช้บริการได้หลายช่องทาง

การจัดบริการปรึกษา  PSRU CARE

ระบบ MENTAL HEALTH CHECK IN PSRU

มหาวิทยาลัยใช้ระบบ MENTAL HEALTH CHECK IN เป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต เพื่อช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรใช้ประเมินสุขภาพ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต สามารถประเมินตนเองและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว

โปรดเลือกพื้นที่ “จังหวัดพิษณุโลก” ระบบจะปรากฎชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ให้เลือก

รูปแบบการให้บริการ

  • บริการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) : นักศึกษาสามารถเข้ารับการปรึกษาเป็นรายบุคคล ได้โดยตรง ในทุกๆ เรื่อง  เพื่อให้การรักษาความลับสูงสุด นักศึกษาสามารถนัดหมายขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ทาง แบบขอรับบริการปรึกษา ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
  • บริการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counseling) : นักศึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาเป็นรายกลุ่ม ในเรื่องต่างๆ เช่น การเลิกบุหรี่เลิกสุรา การพัฒนาบุคลิกภาพ และ อื่นๆ

กรณีเร่งด่วน สามารถนัดหมายขอรับคำปรึกษา โทร. 055-267000-2 ต่อ 9606 เพื่อเข้ารับคำปรึกษา ณ ห้องให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาที่นักศึกษาสะดวก ดังนี้

  • ห้องสบายใจ คณะครุศาสตร์ ส่วนวังจันทน์
  • ห้องแนะแนวแห่งความสุข อาคารกิจการนักศึกษา ส่วนทะเลแก้ว
  • บ้านสุขใจ หอพักทะเลแก้วนิเวศ ส่วนทะเลแก้ว
  • ห้องให้คำปรึกษา วิทยาลัยการพยาบาล ส่วนทะเลแก้ว

ผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา PSRU Care

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบทดสอบทางจิตวิทยา


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยแนะแนวและให้คำปรึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 9606
Facebook : SAS PSRU