บริการห้องพยาบาล

การให้บริการโดยหน่วยบริการสุขภาพ จัดบริการสุขภาพให้กับนักศึกษา และ บุคลากรของมหาวิทยาลัย กรณีนักศึกษาและบุคลากรมีอาการเจ็บป่วย หรือ ได้รับอุบัติเหตุ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) และบริการดูแลส่งต่อโรงพยาบาลเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ขั้นตอนการรับบริการห้องพยาบาล

 • ผู้รับบริการแจ้งอาการต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล
 • เจ้าหน้าที่ซักประวัติ ตรวจร่างกาย และวินิจฉัยโรค
 • ผู้รับบริการต้องแจ้งอาการแพ้ยาและชื่อยาที่แพ้ให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลทราบทุกครั้ง
 • เจ้าหน้าที่ทำหัตถการ จัดยา – จ่ายยา เขียนฉลากยา อธิบายวิธีการรับประทานยาและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ
 • กรณีผู้รับบริการอาการยังไม่ดีขึ้น เจ้าหน้าที่จะให้นอนพักเพื่อดูอาการที่ห้องพยาบาล
 • กรณีผู้รับบริการมีอาการป่วยหนัก เจ้าหน้าที่จะนำส่งไปยังโรงพยาบาล
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการรักษา ในทะเบียนประวัติผู้รับบริการ

บริการออกหน่วยปฐมพยาบาล

การให้บริการออกหน่วยปฐมพยาบาล โครงการ/กิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัย โดยหน่วยบริการสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา จะประสานงานกับ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทยาลัยการพยาบาล เพื่อให้บริการหน่วยปฐมพยาบาลในโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย

บริการยืมกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์

 • ผู้ขอยืมติดต่อส่งแบบขอยืมกระเป๋ายาต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
 • เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล เสนอแบบขอยืมกระเป๋ายา ผ่าน หัวหน้างานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พิจารณาอนุมัติ
 • เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลจัดเตรียมกระเป๋ายา
 • ผู้ยืมกระเป๋ายารับกระเป๋ายาโดยนำบัตรประจำตัว ได้แก่ บัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชนแลกกับกระเป๋ายา
 • เจ้าหน้าที่มอบกระเป๋ายาพร้อมกับบัตรยืมกระเป๋ายา
 • ผู้ยืมนำส่งกระเป๋ายาและบัตรยืมกระเป๋ายาภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม ตามวันที่กำหนดส่งคืน หากเกินกำหนดจะถูกปรับ วันละ 20บาท/ใบ
 • หากกระเป๋ายาชำรุดหรือสูญหาย ผู้ยืมต้องชดใช้โดยซื้อใบใหม่ทดแทน

ขั้นตอน – คืนกระเป๋ายา

 1. ผู้ขอยืมติดต่อส่งแบบของยืมกระเป๋ายาติดเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
 2. เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล เสนอแบบขอยืมกระเป๋ายา ผ่านหัวหน้างานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่าและ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พิจารณาอนุมัติ
 3. เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลจัดเตรียมกระเป๋ายา
 4. ผู้ยืมกระเป๋ายารับกระเป๋ายาโดยนำบัตรประจำตัว ได้แก่ บัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชนแลกกับกระเป๋ายา
 5. เจ้าหน้าที่มอบกระเป๋ายาพร้อมกับบัตรยืมกระเป๋ายา
 6. ผู้ยืมนำส่งกระเป๋ายาและบัตรยืมกระเป๋ายาภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม ตามวันที่กำหนดส่งคืนหากเกินกำหนดจะถูกปรับ วันละ 20 บาท/ใบ
 7. หากกระเป๋ายาชำรุดหรือสูญหาย ผู้ต้องชดใช้โดยชื้อใบใหม่ทดแทน

download เอกสาร

ขอยืมกล่องปฐมพยาบาล
ขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุ – อุปกรณ์


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยบริการสุขภาพ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 9801
Facebook : SAS PSRU   Line : @sos.psru พิมพ์คำว่า ห้องพยาบาล