โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

ขอให้นักศึกษา มรพส. ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศออนไลน์”

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์  ระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563 โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงรายละเอียดกิจกรรมได้โดยไม่ต้องเข้าร่วมการประชุมเหมือนทุกครั้ง

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาที่กำลังจะกลายเป็น “ศิษย์เก่าคุณภาพ” ของมหาวิทยาลัยในอนาคต

Download >> หนังสือปัจฉิมนิเทศ 2562

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ผลการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับคณะ/วิทยาลัยจำนวน(คน)
1ครุศาสตร์302
2เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร77
3เทคโนโลยีอุตสาหกรรม281
4มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์227
5วิทยาการจัดการ891
6วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น601
7วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี385
รวม(คน)2,764

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา โทร. 055-267000-2 ต่อ 9606
Facebook : SAS PSRU