การลงทะเบียนและเบิกเงินกู้

ผู้กู้ยืมเงินที่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแล้ว จะต้องดำเนินการทำแบบเบิกเงินกู้ยืม ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ ทุกภาคเรียน

Download รายละเอียด >> ขั้นตอนการทำเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL

ผู้กู้ยืมเงินจัดทำเอกสารจำนวน 2 ชุด นำส่งให้มหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด         
เก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการกู้ยืม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
       

1. แบบเบิกเงินกู้ยืมที่ระบุค่าบำรุงการศึกษา                      จำนวน 1 ฉบับ
ขั้นตอนการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL
ตัวอย่างแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
ตัวอย่างแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (กรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)

2. ใบลงทะเบียนเรียนที่ระบุยอดค่าบำรุงการศึกษา             จำนวน 1 ฉบับ
ในระบบ DSL พร้อมพยานลงนาม 1 คน  
พิมพ์จากเว็บไซต์กองบริการการศึกษา  www.reg.psru.ac.th
(ผู้ที่ไม่กู้ค่าเล่าเรียนไม่ต้องแนบใบลงทะเบียน)
ตัวอย่างใบลงทะเบียนเรียน
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ พร้อมรับรองสำเนา                    จำนวน 1 ฉบับ
ตัวอย่างการรับรองสำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม                       จำนวน 1 ฉบับ
(เฉพาะ กรณี ผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)

               กรุณาเรียงลำดับเอกสารตามข้อ 1-4 ก่อนจัดส่งด้วยตนเองที่ห้องทุนการศึกษา  
ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ตามวันและเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชน ต้องไม่หมดอายุ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงินและบิดา มารดา/ผู้ปกครอง และ/หรือคู่สมรส (ถ้ามี) และเจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น

– สำเนาเอกสารต้องชัดเจน สมบูรณ์ อ่านออก ไม่เบลอ ไม่ดำ ฯลฯ