ทุนธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรมเรื่องทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาโดยการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อ และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยในปี 2559 ธนาคารมีนโยบายมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี(ตามหลักสูตร)

 • นักเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตร(ปวช.) ได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 6,000 บาท/ปี
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.) และระดับปริญญาตรี ได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 10,000 บาท/ปี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 3. เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจน ซึ่งมีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาท ต่อปี หรือขาดบุพการีโดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปการะมีฐานะยากจน มีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาท ต่อปี หรือเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัย
 5. ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่นในเวลาเดียวกัน

กรณีเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ได้รับทุน

 1. ถึงแก่กรรม
 2. ลาพักการศึกษา หรือ ถูกพักการศึกษา หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษา หรือเป็นผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้รับทุน
 3. พ้นสภาพการเป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
 4. นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา สละสิทธิ์โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง และผู้อำนวยการสถาบัน หรือ คณบดีของคณะที่นิสิต/นักศึกษากำลังศึกษาอยู่
 5. นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของการได้รับทุน

หมายเหตุ : เมื่อนักเรียน นักศึกษาเป็นผู้รับทุนของธนาคารแล้ว ขอให้ผู้รับทุนติดต่อธนาคารอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยการเขียนจดหมาย

รายนามผู้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ที่ชื่อ-สกุลรหัสนักศึกษาสาขาวิชาคณะ
1น.ส.บุณยานุช จันสน6512430018ภาษาจีนธุรกิจมนุษยศาสตร์และเทคโนโลยี
2น.ส.ชุติมา ศาลางาม6512273007พัฒนาผลิตภัรฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร