โครงการปัจฉิมนิเทศและพิบูลไอดอล ปีการศึกษา 2565

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศและพิบูลไอดอล ปีการศึกษา 2565
วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ถ่ายทอดสดจาก ห้อง ท.209 อาคารทีปวิชญ์ (ส่วนทะเลแก้ว)
เผยแพร่ผ่านทางแฟนเพจ : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาคแรก : พิธีเปิดและการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา เวลา 08.30 – 10.45 น.

 • เริ่มการถ่ายทอดสด โดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
 • การแสดงดนตรี โดย สาขาดนตรีสากล มรพส.
 • การแสดงพิธีเปิด โดย ชมรม Cover Dance PSRU
 • พิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ และ กล่าวปัจฉิมโอวาท โดย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การมอบรางวัลพิบูลไอดอล ปีการศึกษา 2565 โดย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 • กล่าวอวยพรนักศึกษาในสังกัดคณะ โดย คณบดีทุกคณะ
 • การเสวนา “เตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา” โดย กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาคสอง : กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ 10.45 น. เป็นต้นไป

 • การสร้าง e-Portfolio ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ “กรอกประวัติอย่างไรให้ได้งานผ่านระบบ E-Workforce Ecosystem Platform (EWE)” จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานธนาคารกสิกรไทย ศูนย์พิษณุโลก
 • วีดิทัศน์แนะนำภาคธุรกิจโลจิสติกส์และบุคลากร โดย คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการ สถาบัน ITBS
 • วีดิทัศน์แนะนำการเตรียมความพร้อมสมัครงาน “ก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน” โดย บริษัท ซูปเปอร์ เรซูเม่ จำกัด
 • การแสดงดนตรี โดย สาขาดนตรีสากล มรพส.

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศและพิบูลไอดอล ปีการศึกษา 2565
วันที่ 5 – 30 เมษายน 2566 ผ่านระบบเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศออนไลน์

มหาวิทยาลัยได้เปิดระบบปัจฉิมนิเทศออนไลน์ ให้นักศึกษาสามารถรับชมบันทึกย้อนหลัง เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยรวบรวมไว้ในระบบดังกล่าว ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ตั้งแต่บัดนี้ จึงถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

รายชื่อ Pibul Idol 2565

 • นางสาวพิมพ์สิริ พุ่มเผย สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
 • นายภูมินทร์ ภู่กัน สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • นายวัชรากร สิงห์เพ็ชร สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
 • นายชัยวัฒน์ พัดแหวว สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นายเริงชัย อินสิงห์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 • นายวัชรพงษ์ สุขประเสริฐ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • นายวันฉัตร รัตนโค้น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 • นางสาวยลดา มีรอด สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

Download เอกสาร

จำนวนนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

คณะนักศึกษา(คน)
ครุศาสตร์970
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร66
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม85
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์292
วิทยาการจัดการ392
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี241
สังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น385
พยาบาลศาสตร์ 47
รวม (คน)2,478

รายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร. 055-267000-2 ต่อ 9606