ผู้นำนักศึกษา

นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา

ภาคปกติ

ปีการศึกษาชื่อ-สกุลชื่อ-สกุล
2536นางสาวอมรรัตน์   โตมาก
2537นายบุญธรรม   โดยด่วน
2538นายสุชาติ   ทองคำพา
2539นางสาวบัณฑิตา    อินสมบัติ
2540นายสำเนา    เฟื่องเดชนางสาวเพ็ญพร ตั้งปฏิการ
2541นางสาวเพ็ญพร  ตั้งปฏิการ
2542นายพิพัฒน์พงษ์    พุ่มรส
2543นายสิทธิเดช   คร้ามสมอ
2544นายอำนาจ   แสงรัตน์
2545นางสาวกาญจนา   ขำพันธ์
2546นายทรงวุฒิ   สีตะระโส (เสียชีวิต)
2547นายอเนก   บุญสิงห์
2548นายพิสิษฐ์    เนียมก้อน
2549นายสุเมธ    รักปรางค์
2550นายอนุรักษ์ พุ่มอ่อนนายนิกร มุขแจ้ง
2551นายนิตินัย    วงค์สังข์
2552นายพรหมลิขิต    ศรีสุทโธ
2553นายเอกชัย    หมีนิ่ม
2554นายเอกชัย    หมีนิ่ม
2555นายสมศักดิ์    เสียงสังข์
2556นายกฤตติน   คงทน
2557นายเตชะภณพัฒน์  ศศิธรชินศักดิ์
2558นายอิทธิ    เพ็ชรพันธ์
2559นายจิรวัฒน์   ทับทิมใจ
2560นายชนาธิป   ลาคำ
2561นายนพดล  บุปผา
2562นายณัฐพงษ์  พันธนู
2563นายรุ่งนรินทร์   อ่อนนาเมือง
2564นางสาวจุฬารัตน์  ทับทิมศรี

ภาค กศป.ป. (จันทร์-ศุกร์)

ปีการศึกษา                               ชื่อ-สกุล
2543นายวันชัย    จตุพรชัยศรี
2544นายพิสุทธิ์    เกิดด่วน
2545นายหัสชัย    บัวชุม
2546นายอัครพล   เพ็ชรพูล
2547นายชัยรัตน์   พิพิธทอง