มูลนิธิเวชดุสิต

มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สนับสนุนทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “เวชดุสิต ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล” เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนและมีความสำคัญยิ่งในการดูแลสุขภาพประชาชนของประเทศ

โดยคณะกรรมการมูลนิธิเวชดุสิตฯ พิจารณาคัดเลือกมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 ทุนๆละ 70,000 บาท/ปีการศึกษา ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี(ตามหลักสูตร) เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนเรียน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆสำหรับการศึกษา

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องรายงานผลการเรียน และการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ให้กับมูลนิธิเวชดุสิตฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสิทธิในการรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

รายนามผู้รับทุนการศึกษา

ชื่อ-สกุลรหัสนักศึกษาคณะ
น.ส.วิภาวินี ศรมุข6612801037พยาบาลศาสตร์