บริการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

มรพส.จัดบริการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร สำหรับนักศึกษาชายผู้ที่ยังไม่เคยยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับมหาวิทยาลัย และประสงค์ให้มหาวิทยาลัยผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร เป็นประจำทุกปีการศึกษา รอบที่ 1 เดือนพฤจิกายน และ รอบที่ 2 เดือนมกราคมของทุกปี 

ขั้นตอนการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

 1. เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อแจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันฯ 
 2. บันทึกข้อมูลแบบคำร้องขอผ่อนผันฯ
 3. พิมพ์แบบคำร้องขอผ่อนผันฯ จำนวน 1 ฉบับ และลงนาม
 4. ส่งแบบคำร้องพร้อมเอกสารประกอบ ณ ห้องทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1
 5. ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันฯ ทางเว็บไซต์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
 6. ใช้สิทธิ์การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารในวันตรวจเลือกที่กำหนดไว้ในหมายเรียก (สด.35)

เตรียมเอกสารประกอบแบบคำร้องขอผ่อนผันฯ 

กำหนดให้เตรียมเอกสารประกอบฯ จำนวน 2 ชุด รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า และจัดเรียงเป็น 2 ชุด ตามลำดับ ดังนี้

 1. สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.9)
 2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 5. สำเนาใบสำคัญการแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร (แบบ สด.10) (ถ้ามี)
 6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 7. สำเนาใบรายงานผลการเรียน (เฉพาะนักศึกษา ภาคพิเศษ เท่านั้น)

แนวปฏิบัติผู้ที่ได้รับการผ่อนผันฯ

 1. ติดต่อแสดงตนด้วยตนเองตามหมายเรียก สด.35 ทุกปี มิฉะนั้น จะถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน มีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
 2. กรณีเดินทางไปต่างประเทศอันเนื่องจากไปศึกษาแลกเปลี่ยนตามหลักสูตรการศึกษา ให้ติดต่อ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ก่อนเดินทาง 1 เดือน  เพื่อดำเนินการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารตามมาตรา 27 (2)
 3. เมื่อหมดเหตุผ่อนผันเนื่องจากสำเร็จการศึกษา หรือเลิกศึกษา ด้วยกรณีใดๆ นักศึกษาต้องแจ้งต่อนายอำเภอภูมิลำเนาทหารทราบภายใน 30 วัน
 4. กรณีย้ายสถานศึกษาให้แจ้งขอผ่อนผันฯ ณ สถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
 5. กรณีนักศึกษา ภาคพิเศษ ที่ยกเว้นการสอบด้วยเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ต้องใช้ในวันเกณฑ์ทหาร

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบสำคัญ (แบบ สด.9)
 3. หมายเรียก (แบบ สด.35)
 4. ใบรับรองแพทย์และประวัติการรักษา (ถ้ามี) กรณีเป็นโรคที่ไม่สามารถเป็นทหารได้
 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) กรณีข้อมูลนักศึกษา บิดา มารดา ไม่ตรงกับหลักฐาน

ประกาศรับสมัครผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาตามประกาศ มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาผู้นั้นสละสิทธิ์การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ และมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการผ่อนผันทหาร

Q&A คำถามที่พบบ่อย

Q : บริการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของมหาวิทยาลัย เกี่ยวข้องกับกฏหมายข้อใด
A : พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 29 (3) บุคคลที่อยู่ในระหว่างการศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

Q : การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารต้องยื่นความประสงค์ทุกปีหรือไม่
A : นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์กับมหาวิทยาลัยแล้วไม่ต้องยื่นอีก ยื่นแค่ครั้งเดียว สามารถใช้สิทธิ์การผ่อนผันได้จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรืออายุไม่เกิน 26 ปี

Q : โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร มีอะไรบ้าง
A : โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร >> คลิก


คลิปวิดีโอการประชุมนักศึกษาผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ติดต่องานบริการและสวัสดิการนักศึกษา โทร. 055-267000-2 ต่อ 9623, 9602
Facebook : SAS PSRU