กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา มรพส.

กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีภาระต้องเกื้อหนุนให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินให้สำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายและตามมาตรฐานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของภูมิภาคและประเทศ นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังมีภาระที่จะสนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตในอุดมคติซึ่งเหตุผลทั้งสองประการทำให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก จึงจัดตั้งกองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ทั้งตัวนักศึกษาและคุณภาพของการศึกษา จึงจัดตั้งกองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.2549 เป็นต้นมา

โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2566 ได้จัดสรรทุนให้นักศึกษา จำนวน 927 ทุน รวมเป็นเงิน 5,455,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

  1. เป็นแหล่งเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา
  2. เป็นแหล่งเงินสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
  3. เป็นแหล่งเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลงานที่ดีที่สุดเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของสังคม ประชาคมในมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
  4. เป็นแหล่งทุนช่วยเหลือเกื้อกูลนักศึกษาที่ประสบภัยธรรมชาติหรือประสบอุบัติเหตุ หรืออื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ

การบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคทุนทรัพย์เข้า กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา โดยการรับบริจาคผ่านระบบ e-Donation PSRU (สามารถลดหย่อนภาษี 2 เท่า) เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ระบบ e-Donation PSRU

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยกองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา

คณะกรรมการกองทุนฯ

พิธีมอบทุนการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร. 055-267000-2 ต่อ 9606