ปีการศึกษา 2562

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารับทุนทั้งหมด จำนวน 240 คน แบ่งเป็นทุน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) 40 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป จำนวน 200 ทุน ทุนละ 2,000 บาทโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษา​ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแต่ละคณะ และ คุณอิงอร สร้อยสุวรรณ เจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) มอบทุนให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 800 ที่นั่ง อาคารพิบูลวิชญ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562