SYS Education Fund (SEF)

โครงการทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง SYS Education Fund (SEF) บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (Siam Yamato Steel Co.,Ltd.) หรือ SYS (เอส วาย เอส) ผู้ผลิต เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนขนาดใหญ่ เช่น เหล็ก H-Beam เหล็ก I-Beam เหล็กฉากเหล็ก Sheet Pile ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG กับบริษัทผู้ผลิตเหล็กชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งมามากกว่า 20 ปี มีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ด้วยกำลังการผลิตเหล็กประมาณ 1 ล้านตัน เพื่อใช้ในประเทศทดแทนการนำเข้าและส่วนหนึ่งส่งออกไปจำหน่ายในประเทศต่างๆทั่วโลก นำเงินตราเข้าประเทศไทยจำนวนมาก ในปี 2564 SYS มีโครงการมอบ “ทุนการศึกษาเรียนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี” หรือ SYS Education Fund (SEF) ให้กับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ เรียนตั้งแต่ ม.1 จนจบปริญญาตรี โดยเป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องชดใช้คืนทุน ให้แก่ SYS แต่อย่างใด เป็นโครงการที่ SYS มอบให้กับสังคม โดยมีความตั้งใจที่จะสร้างคน ให้โอกาส คนดี ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อในวันข้างหน้าจะเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป “เหล็กโครงสร้าง SYS สร้างความเข้มแข็งมั่นคงของบ้าน การศึกษาช่วยสร้างรากฐานและความมั่นคงของประเทศ”

หลักเกณฑ์การให้ทุนแบบต่อเนื่อง

 1. เป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ ม. 1 จนถึงระดับปริญญาตรี
 2. เป็นทุนภายในประเทศแบบให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดการใช้ทุนคืนใดๆ
 3. บริษัทฯ ให้เงินช่วยเหลือค่าเทอม และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา อาทิ ค่าเครื่องแบบ ค่าหนังสือ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 4. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ทุกเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (แต่ละระดับชั้นได้รับแตกต่างกัน)
 5. เมื่อได้รับทุนกับบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯสงวนสิทธิการไปรับทุนที่อื่น
 6. ผู้รับทุนต้องประพฤติตนเป็นคนดี ตั้งใจเรียนและรักษาผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ต่อปี ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ที่ 2.50 ขึ้นไป และ ระดับปริญญาตรีที่ 2.70 ขึ้นไป

เงื่อนไขและคุณสมบัติการรับทุน

 1. ต้องเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นคนดี มีความกตัญญู ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือเข้าไปเกี่ยวพันกับการพนัน อบายมุข ยาเสพติดและสิ่งเสพติดใดๆ ไม่ก่อความวุ่นวาย การประท้วงทางการเมืองหรือตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
 2. ครอบครัวยากจน โดยมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อปีไม่เกิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท) ต่อปี
 3. ในระหว่างที่เข้าศึกษาในสถานศึกษา ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และหน้าที่ของนักเรียน/นักศึกษาที่พึงปฏิบัติ อันพึงปฏิบัติ มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และต้องรายงานผลการเรียนตามแบบที่กำหนด ให้แก่ SYS ทราบทุกเทอม หรือตามที่ SYS กำหนด >> แบบรายงานผลการศึกษา
 4. หากผู้รับทุนเรียนไม่จบตามเทอมที่กำหนดในแต่ละช่วงชั้น หรือซ้ำชั้นโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือต้องพ้นจากการเรียน หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษาของสถานที่เรียนอยู่ในระหว่างที่รับทุน ไม่ว่าด้วยเหตุผลอันใดก็ตาม การให้ทุนเป็นอันสิ้นสุดลง
 5. ในกรณี SYS มีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโครกงาร หรือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และมีความจำเป็นต้องให้ผู้รับทุนเข้าร่วมโครกการ ผู้รับทุนและผู้ปกครอง(ถ้ามี) จะต้องให้ความร่วมมือเสมอ
 6. หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขแต่ละข้อไม่ครบถ้วน หรือต่อมามีคุณสมบัติบกพร่องหรือไม่เป้ฯไปตามเกณฑ์ที่กำหนด SYS มีสิทธิระงับการให้ทุนทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้การตัดสินของ SYS ถือเป็นที่สุด

รายละเอียดการให้ทุนการศึกษา SYS Education Fund (SEF)

ระดับค่าบำรุงการศึกษาค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาค่าใช้จ่ายเพื่อยังชีพรวม
ปริญญาตรี30,000 บาท/ปี18,000 บาท/ปี48,000 บาท/ปี96,000 บาท/ปี

หมายเหตุ

 1. ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา (ค่าหนังสือ , ค่าเครื่องแบบ ฯลฯ) ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย
 2. ค่าใช้จ่ายเพื่อยังชีพ จ่ายเป็นรายเดือน หรือตามความเหมาะสม โดยผ่านบัญชีของมหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ขออนุมัติเบิกเงินเข้าบัญชีผู้รับทุน และควบคุมการใช้จ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ
 3. ระดับปริญญาตรี ช่วยเหลือตามจำนวนปีการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด

รายชื่อผู้รับทุน

ชื่อ-สกุลรหัสนักศึกษาสาขาวิชาคณะ
น.ส.เนตรนภา จุ้ยคลัง6615253005เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม