โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ปี พ.ศ. 2535  บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด  ได้ดำเนินธุรกิจครบ 20 ปี จึงจัดทำโครงการการกุศลขึ้นเพื่อตอบแทนสังคม โดยใช้ชื่อว่า “โครงการสงเคราะห์หนูผู้ยากไร้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและชนบทที่ห่างไกล เนื่องจากเล็งเห็นว่ายังมีเด็กและเยาวชนอีกจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสทางสังคม ขาดแคลนปัจจัยสำคัญ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเรียนและการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสมอง โดยที่ผ่านมา ทางบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมตอบแทนสังคมมากมาย ภายใต้โครงการสงเคราะห์หนูผู้ยากไร้ ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่างๆ อาทิ วัสดุครุภัณฑ์ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การติดตั้งระบบไฟฟ้า รวมทั้งรูปแบบของเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ

ปี พ.ศ. 2544 บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เล็งเห็นว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่กำลังมองหาโอกาส เป็นโอกาสจากผู้ที่มี มอบให้ผู้ที่ขาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังใจ กำลังกาย กำลังทรัพย์ หรือกำลังศรัทธา มองว่า การให้โอกาสคือ การสร้างคนดี สิ่งดี ๆ ให้บ้านเมือง สร้างความคิดดี ๆ ที่จะทำให้เมืองไทยเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะโอกาสทางการศึกษาหาความรู้ เด็กและเยาวชน คือ ทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านสังคมและคุณภาพชีวิต บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มีความตั้งใจที่จะมอบโอกาสและสร้างรอยต่อทางการศึกษา ให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลน จึงได้จัดตั้ง “โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด” ขึ้นในปี พ.ศ. 2544

โดยกำหนดเป็นนโยบาย “เด็กและเยาวชนที่ยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษาทั่วราชอาณาจักร จะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่อง โดยจะรับทุนการศึกษานับตั้งแต่ปีแรกที่เข้าโครงการทุนการศึกษาฯ ต่อเนื่องไป จนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือระดับการศึกษาที่สามารถศึกษาได้” และยังตระหนักถึง การสร้างคนที่มีคุณภาพ ด้วยการเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนทุนฯ ผ่านกิจกรรมอบรมจริยธรรม และทัศนศึกษา อย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงส่งต่อความรู้ และทักษะด้านวิชาการ อาชีพ และจริยธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนทุนฯ ได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม รวมถึงก่อประโยชน์แก่ตัวเอง ครอบครัว และส่งต่อสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมต่อไป

จำนวนทุนการศึกษา

โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนทุนฯ อย่างต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี โดยนักเรียนทุนฯ จะต้องส่ง “เอกสารขอทุนการศึกษาต่อเนื่อง” มาที่โครงการทุนฯ ทุกปี เพื่อขอรับการพิจารณามอบทุนการศึกษา หากผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ที่โครงการทุนฯ กำหนด นักเรียนทุนฯ จะได้รับเงินทุนการศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ตามรอบการพิจารณา ทั้งนี้ โครงการทุนการศึกษาฯ จะส่งเงินทุนการศึกษาไปที่สถาบันการศึกษาของนักเรียนทุนฯ ตามรอบการพิจารณา ซึ่งหลังจากนั้น สถาบันการศึกษาจะเป็นผู้ส่งมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนฯ โดยแต่ละสถาบันฯ จะใช้ระยะเวลาการส่งมอบไม่เท่ากัน ดังนั้น หากนักเรียนทุนฯ มีรายชื่อว่าได้รับทุนฯ ขอให้รีบติดต่อสถานศึกษาตามเวลาที่กำหนด เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวนักเรียนทุนฯ เอง

ระดับอุดมศึกษา อัตราเงินทุนการศึกษา 50,000 บาท/ปีการศึกษา (ปรับเพิ่มใหม่ เริ่มปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)

ปีการศึกษา 2566 โครงการฯ อนุมัติเงินช่วยเหลือกลุ่มสายวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่สูงมากขึ้น และเพื่อเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนทุนการศึกษา สามารถศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จจนจบในระดับปริญญาตรีต่อไป จำนวนทุนละ 30,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อผู้รับทุน ปีการศึกษษ 2566

รหัสนักเรียนทุนชื่อ-สกุลรหัสนักศึกษาสาขาวิชาคณะ
100090/2565น.ส.สุจิวรรณ แสงกล้า6412801050พยาบาลศาสตร์
100101/2565น.ส.วารุณี ศิริปกะ6412801040พยาบาลศาสตร์
3572/2557น.ส.เจนจิรา เหม็นแดง6312419065ภาษาอังกฤษมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์