บริการแนะแนว มรพส.

การจัดบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
ตามแนวทางการจัดบริการแนะแนว 5 บริการ


1. บริการเก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษารายบุคคล หรือ ระเบียนสะสม (Individual Inventory Service)

เครื่องมือสำหรับสำรวจข้อมูลนักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือระเบียนสะสม มหาวิทยาลัยกำหนดใช้ ระบบ iSAS System จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้จักและเข้าใจนักศึกษาในทุกด้านตั้งแต่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรม และการพัฒนาการด้านต่างๆของนักศึกษาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า รวมถึงการจัดทำแบบทดสอบต่างๆ

2. บริการสนเทศ (Information Service)

เป็นบริการที่จัดให้นักศึกษาได้รับรู้ข่าวสาร เพื่อช่วยให้นักศึกษารู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ สามารถเลือก ตัดสินใจ และแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ ได้แก่ การจัดศูนย์บริการนักศึกษา SOS Center การบรรยายโดยวิทยากร หรือการจัดทำสื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ตรงตามความต้องการของนักศึกษาในยุคปัจจุบัน ได้แก่ website Line Youtube และอื่นๆ

3. บริการให้คำปรึกษา (Counseling Service)

บริการสำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านจิตวิทยา กรณีนักศึกษาเกิดความกังวลใจไม่ว่าเรื่องใด มหาวิทยาลัยมี ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา PSRU CARE ที่พร้อมที่จะเป็นผู้รับฟังและให้กำลังใจ ช่วยเหลือให้คำปรึกษาในทุกด้าน ในรูปแบบของการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) หรือ เป็นกลุ่ม (Group Counseling) โดยครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษาด้านการศึกษา ด้านอาชีพ หรือด้านส่วนตัวและสังคม

4. บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service)

เป็นบริการที่จัดวางตัวบุคคลให้เหมาะสมตรงตามความจำเป็น เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ได้แก่ ทุนการศึกษา การทำงานระหว่างเรียน การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การส่งเสริมการมีงานทำภายหลังสำเร็จการศึกษา เป็นต้น

5. การติดตามและประเมินผล (follow – up service)

บริการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการและการดำเนินงานประจำปี เพื่อวางแผนปรับปรุงบริการแนะแนวต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการติดตามเพื่อการให้บริการในฐานะศิษย์เก่า ภายหลังสำเร็จการศึกษาอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
055-267000-2 ต่อ 9606