มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

เกี่ยวกับ มูลนิธิ

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินงานพัฒนาสังคมโดยไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ในขณะนั้น ซึ่งต่อมายกสถานะเป็นธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยได้บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เมื่อปีพ.ศ. 2525 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมตามกำลังความสามารถ นอกเหนือจากประกอบธุรกิจเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติโดยส่วนรวม

นับตั้งแต่ก่อตั้ง มูลนิธิทิสโก้ฯ ได้รับการสนับสนุนหลักจากธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับบริจาคทุนทรัพย์ตามแรงศรัทธาจากพนักงาน ตลอดจนลูกค้าและประชาชนทั่วไปเสมอ ทำให้เงินกองทุนมียอดเพิ่มตามลำดับและเกิดดอกผลเพื่อนำไปใช้บริจาคตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ 3 ประเภท ได้แก่ ทุนเพื่อการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2543 กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลเป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 379 ของประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 135) ซึ่งหมายความว่าใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิฯ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการหักเป็นค่าลดหย่อนในทางภาษีเงินได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 2. เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยอนาถา และทุพพลภาพด้วยการบริจาคอวัยวะเทียม และกายอุปกรณ์ต่างๆ
 3. เพื่อช่วยเหลือบุคคลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ
 4. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 1. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงระดับปริญญาตรี
 2. มีฐานะยากจน
 3. ต้องมีผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม
 5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานใดๆ ในขณะที่ได้รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
 6. ต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเงินกู้ยืมจากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประเภททุนการศึกษา

 • เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง โดยผู้รับทุนต้องส่งแบบฟอร์มขอทุนต่อเนื่องทุกปี (สามารถส่งได้ทั้งแบบเอกสาร และแบบออนไลน์)
 • ระดับอุดมศึกษา อัตราเงินทุนการศึกษา 15,000 บาท/ปี (ปรับเพิ่มใหม่ เริ่มปี 2566 เป็นต้นไป)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อผู้รับทุน ปี พ.ศ .2566

ที่ชื่อ-สกุลรหัสนักศึกษาสาขาวิชาคณะ
1น.ส.ธีร์วรา เอื้อกูลกานต์6512105011การศึกษาพิเศษครุศาสตร์
2นายธนวัฒน์ วังลอยชาย6512404100รัฐประศาสนศาสตร์สังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
3น.ส.ทิพย์วรา พะวารัมย์6412105005การศึกษาพิเศษ ครุศาสตร์
4น.ส.วศินี เมฆโต6412412018นิติศาสตร์สังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
5น.ส.กุลิสรา คำศรี6312405004รัฐประศาสนศาสตร์สังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
6นายพนธกร มันเชษฐ6312265009สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
7น.ส.จรณา แซ่มี6312118022วิทยาศาสตร์ทั่วไปครุศาสตร์
8น.ส.เวณิกา ยงพรม6312418021ภาษาไทยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์