โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ

หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ได้พระราชทานพระราชดำรัสและพระราชดำริ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน  พ.ศ. 2540  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ให้คณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ  พิจารณาช่วยเหลือ เด็ก/เยาวชนที่บิดาหรือมารดาป่วยเป็นโรคเอดส์ให้ได้รับการศึกษาและสามารถพึ่งพาตนเองได้

คณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ  ซึ่งมี  ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช  เป็นประธานได้น้อมรับกระแสพระราชดำรัสและดำเนินการสนองพระราชดำริ  จัดตั้งโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ เป็นภารกิจที่สองของมูลนิธิฯ  ต่อจากการสนับสนุนการควบคุมโรคเรื้อน ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีคณะกรรมการฝ่ายราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ  เป็นผู้ดำเนินงานให้ทุนการศึกษาแก่บุตรผู้ป่วยโรคเอดส์ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2541  เป็นต้นมา

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงเจริญพระชนมายุครบ 72  พรรษา   ในปี  พ.ศ.  2542 มูลนิธิฯได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายทุนการศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศล  จำนวน 999 ทุน และมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทุนดังกล่าวให้มูลนิธิฯ ดำเนินการ และมีพระบรมราชานุญาตเป็น  “ทุนพระราชทาน” นับเป็นมงคลสูงสุดแก่มูลนิธิฯ และนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. สนองพระราชดำริในการให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก/เยาวชนที่อยู่ในภาวะยากลำบากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
 2. สืบเสาะและพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาแก่ เด็ก/เยาวชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการในพื้นที่  ปีละ  999  ทุน
 3. พัฒนาศักยภาพของเด็ก/เยาวชนกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือสังคมได้ต่อไป
 4. สนับสนุนผู้รับทุนที่จบการศึกษาและมีอาชีพมั่นคงได้มีส่วนร่วมกับมูลนิธิฯในการเสริมสร้างเครือข่าย แบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง

การมอบทุนพระราชทาน

การมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องแบ่งเป็น 3 ระดับ  คือ

 1. ระดับประถมศึกษา  สนับสนุนทุนการศึกษาทุนละ  ปีละ 4,000  บาท
 2. ระดับประถมศึกษา  สนับสนุนทุนการศึกษาทุนละ  ปีละ 5,000  บาท
 3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และอุดมศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาทุนละ ปีละ 8,000 บาท

การจัดส่งเงินทุนพระราชทาน

การเบิก – โอนและจัดส่งเงินทุนพระราชทาน

เมื่อมูลนิธิฯ ได้รายชื่อผู้รับทุนพระราชทานรายใหม่และผู้รับทุนต่อเนื่องที่เปลี่ยนระดับชั้นเรียนหรือสถานศึกษาที่มีหลักฐานครบถ้วนแล้ว  มูลนิธิฯจะดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนจากงบประมาณมูลนิธิฯ  และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้รับทุน ปีละ 2  ครั้ง คือ

 • ภาคเรียนที่  1   เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
 • ภาคเรียนที่  2  เดือนกันยายน-ตุลาคม

พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้ง  ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ผู้รับทุนศึกษาอยู่  เพื่อรับทราบการโอนเงินตามแบบสรุปข้อมูลผู้รับทุนการศึกษาฯ(รฉก.01/2) และให้ดำเนินการแจ้งผู้รับทุนนำสมุดบัญชีธนาคารไปปรับยอดเงิน พร้อมถ่ายเอกสารหน้าเลขที่บัญชีธนาคาร และการรับโอนเงินแผ่นสุดท้าย  แล้วจัดส่งมาพร้อมแบบตอบรับทุนการศึกษาและรายงานผลการเรียน(รฉก.02/1) ที่ผู้บริหารโรงเรียน/สถาบันการศึกษาหรืออาจารย์แนะแนว  ร่วมลงนามรับทราบ ส่งกลับมูลนิธิฯ ต่อไป

การยุติการให้ทุนพระราชทาน

มูลนิธิฯจะยุติการเบิกจ่ายและจัดส่งเงินแก่ผู้รับทุนพระราชทาน  ที่สำเร็จการศึกษาแล้วหรือไม่ได้ศึกษาต่อ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ตามความต้องการหรือไม่ประสงค์เรียนต่อ
 3. ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ตามความต้องการหรือไม่ประสงค์เรียนต่อ
 4. ผู้รับทุนขอสละสิทธิการรับทุน

โดยพิจารณาจากรายงานของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง / พมจ. หรือรับแจ้งจากผู้รับทุนโดยตรง

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

รายนามผู้รับทุนพระราชทาน ปีการศึกษา 2566

ที่ชื่อ-สกุลรหัสนักศึกษาสาขาวิชาคณะอาจารย์ที่ปรึกษา
1น.ส.รนิตา พันกำ6412622026การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจวิทยาการจัดการผศ.ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล
2น.ส.ชนัญธิตา โตดี6612615010การบัญชีวิทยาการจัดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา โทร.055-267000 ต่อ 6222 Facebook : SAS PSRU

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *