ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2565

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมท้องถิ่น ประกาศเกียรติคุณต่อสาธารณชน และยกย่องเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ปัจจุบันในฐานะศิษย์เก่าคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา
โดยในปี พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี ได้จัดตั้งคณะกรรมการฯ และจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “ศิษย์เก่า” และ “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย” อันเป็นตัวอย่างให้ศิษย์ปัจจุบันและบุคคลอื่นได้ เจริญรอยตามต่อไปอีกด้วย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

หลักเกณฑ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 

ประเภทของศิษย์เก่าดีเด่น 

 • ผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
 • ผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของศิษย์เก่าดีเด่น 

 • เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยนับตั้งแต่วิทยาลัยครู และสถาบันราชภัฏ เป็นต้นมา ไม่เคยเป็นศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ ของมหาวิทยาลัย
 • ไม่เคยเป็นศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ ของมหาวิทยาลัย
 • เป็นผู้ประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 

ประเภทของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 

 • ประเภทของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ให้อนุโลมตามชื่อผลงาน รางวัล หรือคุณงามความดีตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยจะระบุชื่อประเภทหรือไม่ระบุก็ได้

คุณสมบัติของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 

 • คุณสมบัติของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย จะต้องเป็นบุคคลทั่วไปภายนอก หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช่ศิษย์เก่า และกระทำคุณประโยชน์ หรือคุณงามความดีให้กับมหาวิทยาลัยเชิงประจักษ์

วิธีการเสนอชื่อ

กรณีเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

กรณีเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ บันทึกประวัติพร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบแบบเสนอประวัติและผลงานในรูปแบบ PDF (.pdf) ซึ่งประกอบด้วย (กรุณารวบรวมเอกสารหลักฐาน ก่อนอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบ ตามลำดับ ดังนี้)

 • ภาพถ่ายปัจจุบัน (ชุดสุภาพ) ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 4×6 นิ้ว ขึ้นไป      
 • สำเนาเอกสารหลักฐานการเป็นศิษย์เก่า เช่น สำเนาใบรายงานผลการศึกษา สำเนาใบปริญญาบัตร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารหลักฐานผลงาน/ รางวัล เช่น หนังสือรับรอง งานวิจัย หนังสือ ตำรา เอกสาร บทความ วารสาร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม วีดีทัศน์ โล่รางวัล  เข็มรางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ใบประกาศ เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ใบอนุโมทนาบัตร ภาพถ่าย  สื่อออนไลน์ และ/ หรือ อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
 • แบบรับรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2565 โดยต้องมีการลงนามรับรองโดยผู้เสนอชื่อที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 9 (1)ในประกาศหลักเกณฑ์ฯ (สามารถ Download เอกสารได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.sas.psru.ac.th หัวข้อ โครงการของเรา เลือก “โครงการศิษย์เก่าดีเด่น” เลือก “Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง”)

คลิกที่นี่ >>เพื่อ Download แบบรับรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2565

คลิกที่นี่>>เพื่อเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2565

**มหาวิทยาลัยเปิดรับการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2565 ในรูปแบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.sas.psru.ac.th หัวข้อ โครงการของเรา เลือก “โครงการศิษย์เก่าดีเด่น” เลือก “เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น”

กรณีเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย

 • คณะกรรมการจะดำเนินการรับการเสนอชื่อตามประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2565

กรุณารวบรวมเอกสารหลักฐาน ก่อนนำส่งกองพัฒนานักศึกษา ตามลำดับ ดังนี้

 • ภาพถ่ายชุดสุภาพ ขนาด 4×6 นิ้ว ขึ้นไป
 • เอกสาร ภาพถ่าย หรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานหรือ มหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
 • แบบรับรองการเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ฯ พ.ศ.2565 ที่มีการลงนามแล้ว

คลิกที่นี่ >>เพื่อ Download แบบรับรองการเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ พ.ศ.2565

*หน่วยงานสามารถพิจารณาเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ฯ ได้ตามจำนวนที่เห็นสมควร และสงวนสิทธิ์แบบเสนอชื่อ 1 ฉบับ ต่อ ผู้ทำคุณประโยชน์ 1 คน

ระยะเวลาการเสนอชื่อ

 • มหาวิทยาลัยเปิดรับการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ และจะปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566     

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

 • มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2566

พิธีประกาศเกียรติคุณ

 • มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีประกาศเกียรติคุณ ในการประชุมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2566 หรือวันที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร (โดยจะแจ้งนัดหมายให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทราบเป็นรายบุคคล)

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น 

 • ปีการศึกษา 2561
 • ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : 
SAS PSRU  Line  : @sitpibul โทร. 055-267000 ต่อ 9606