ศิษย์เก่าดีเด่น

ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ปี พ.ศ.ที่ชื่อ – สกุลอาชีพ/ตำแหน่งประเภทรางวัล
25651นายธราพงศ์ สุเทียนทองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
2นายปิยะ เจริญเวชรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป.พิษณุโลก เขต 1ผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
3น.ส.ภัทรปภา อินทะจันทร์รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
4ดร.ปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุลผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม จ.พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
5นายภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์ครูชำนาญการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
6นายเอกณรินทร์ ใจมะโนนักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือ มหาวิทยาลัย
7น.ส.อัมรินทร์ บุญพลอยบรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
8ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3ผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
9ร้อยตรีพิสิษฐ์ เนียมก้อนนายทหารกิจการพลเรือน กองพัฒนาที่ 4 กรมพัฒนาที่ 4 กองพลพัฒนาที่ 4ผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือ มหาวิทยาลัย
10ผศ.ดร.พรชัย ปานทุ่งอาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือ มหาวิทยาลัย
11น.ส.จุฑามาศ หลำคำข้าราชการครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
12นางจันทร์ฉาย ชมภูศรีผู้จัดการทั่วไปโรบินสัน พิษณุโลก ผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
13นายพินิจ บุญโสภาผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง พิษณุโลกผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
14นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรีพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
15นางสรินรัตน์ สกุลเกิดรุ่งโรจน์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลกผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
16น.ส.นุศรา กลิ่นกระจายสรรพากรพื้นที่พิษณุโลกผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
25641นายสุบิน สีขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา จ.กำแพงเพชรประเภทผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพ
2นางพัทธนันท์  ด่อนดีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน. จ.สุโขทัยประเภทผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพ
3ดร.จิราภรณ์  เอมเอี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา จ.พิษณุโลกประเภทผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพ
4นางชวนชม นิ่มเจริญผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ประเภทผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพ
5สิบเอก ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่างรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วน จ.พิษณุโลกประเภทผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพ
6ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2ประเภทผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพ
7นายไพรัตน์ กลิ่นทับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ประเภทผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพ
8ดร.ประภาพร ศิริสกุลวัฒนาพรศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3ประเภทผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพ
9ดร.อุมาพร  ปานโท้ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3ประเภทผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพ
10นายธนกร  ปิ่นดอนทองเจ้าของร้านคุณโอ๋ เวดดิ้ง สตูดิโอประเภทผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือมหาวิทยาลัย
11นายบัญชา วาจาสุวรรณ เจ้าของพิพิธภัณฑ์บัญชาประเภทผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือมหาวิทยาลัย
12นายวิรัช  ทับทองหลางเจ้าของสวนวิรัชไม้ผลประเภทผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือมหาวิทยาลัย
13นางนิภาภรณ์ ไชยวัฒนพันธุ์รองประธาน MadamEvent Organizerประเภทผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือมหาวิทยาลัย
25631นางณัฏฐา  อุ่นแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนนาอินวิทยาคม จ.อุตรดิตถ์ด้านการศึกษา (สายบริหารการศึกษา)
2ผศ.ดร.บัญชา  ศรีสมบัติผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏพิบูลสงครามด้านการศึกษา (สายบริหารการศึกษา)
3น.ส.ปุณธิชา  มาเนตรครูโรงเรียนคลองขลุง จ.กำแพงเพชรด้านการศึกษา (สายสอน)
4นายนพดล  คงป้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จ.ตากด้านการศึกษา (สายสอน)
5นายมาโนช  พรามพิทักษ์ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จ.พิษณุโลกด้านการศึกษา (สายสอน)
6ผศ.ดร.สุภาพ  ผู้รุ่งเรืองรองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏนครราชสีมาด้านการศึกษา (สายสอน)
7นายบรรเจิด  โต๊ะถมผู้จัดการแผนกกิจกรรมพิเศษ ระดับกลาง บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัดด้านบริการสังคม
8นางวันเพ็ญ  ตรงต่อกิจนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงครามด้านศิลปวัฒนธรรม
9น.ส.วรดา  ฉัตรศรีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานครด้านศิลปวัฒนธรรม
10นางสุมาลี  ชัยโฉมรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
11นายยรรยงวรกร  ทองแย้มอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏพิบูลสงครามด้านศิลปวัฒนธรรม
12ผศ.ภาวินี  อินทร์ทออาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏพิบูลสงครามด้านศิลปวัฒนธรรม
13น.ส.กานต์พิชชา  กองแก้วผู้จัดการบริษัท นวประทานพร จำกัด ผู้จัดละคร ช่อง 7ด้านศิลปะการแสดง
14นายนิรันดร์  ปันทะนันท์ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลกด้านการเกษตรหรือเกษตรตามแนวพระราชดำริ
15ว่าที่ ร.ต.วีระบูลย์กิตติ  ชุมพรผ่องนักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ม.ราชภัฏพิบูลสงครามด้านการเกษตรหรือเกษตรตามแนวพระราชดำริ
25621นางสคราญจิต ศริญญามาศที่ปรึกษาโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) อ.แม่สอด จ.ตากด้านการศึกษา
2นายทอน บัวเรืองครูจิตอาสา โรงเรียนบ้านท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ด้านการศึกษา
3ว่าที่พันตรี สาธิต อธิวาสครู เชี่ยวชาญ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลกด้านการศึกษา
4นางภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยาครู เชี่ยวชาญ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จ.พิษณุโลกด้านการศึกษา
5ดร.บรรจบพร อินดีคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกาญจนบุรีด้านบริหารราชการ/รัฐกิจ
6ร.ต.อ. กานต์นิธิ คำมอญรองสารวัตร กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6 จ.พิษณุโลกด้านบริหารราชการ/รัฐกิจ
7ดร.อมร อ่อนสีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา จ.พิษณุโลกด้านบริหารราชการ/รัฐกิจ
8ผศ.ดร.วิชัย ใจวิสุทธิ์หรรษาผู้บริหาร บริษัท โอเมกา 3.6.9 เเอนด์ ไลโคปีน จำกัด จ.กำแพงเพชรด้านบริหารธุรกิจ/องค์กรเอกชน
9ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชยอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏพิบูลสงครามด้านวิจัย
10นายสมพงษ์ โพธิ์สะวังนายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลกด้านบริการสังคม
11นางฉลอม สามิตรประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลกด้านศิลปวัฒนธรรม
12นางปอลิณ หยุ่นตระกูลครู ชำนาญการ กลุ่มสาระการงานอาชีพ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จ.พิษณุโลกด้านศิลปวัฒนธรรม
13นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏพิบูลสงครามด้านศิลปวัฒนธรรม
14ผศ.ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาสอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงครามด้านศิลปะการแสดงลิเก
25611ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่มคณบดีคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงครามด้านการศึกษา
2ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ด้านการศึกษา
3ดร.ประชุม ปิ่นสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม อ.วังทอง จ.พิษณุโลกด้านการศึกษา
4นายเอกพงษ์ กุลเจริญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลกด้านการบริหารราชการ/ รัฐกิจ
5รศ.ดร.สุขแก้ว คำสอนอาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงครามด้านวิจัย
6ดร.ศิริรัชส์ อินสุขวิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จ.พิษณุโลกด้านวิจัย
7น.ส.ยุวิษฐา หงษ์เหมนักวิชาการศึกษา สังกัดงานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครปฐมด้านผู้พิการ
25601นายดิเรก ต่ายเมืองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3ด้านการศึกษา
2นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านบริหารราชการ/ รัฐกิจ
3รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุขที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ราชภัฏกำแพงเพชรด้านการศึกษา
4นายดิเรก สุทธิผู้จัดการโรงสีดิเรกค้าข้าว จ.พิจิตรด้านบริหารธุรกิจ/ องค์กรเอกชน
5นายคัมภีร์ ฐานโชติผู้บริหารบริษัทในเครือ ไอเดีย เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัดด้านบริหารธุรกิจ/ องค์กรเอกชน
6ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้งผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏกำแพงเพชรด้านวิจัย
7นางสุปราณี กัลปนารถครูหมอภาษา จิตอาสา เรือนอักษรา จ.พิษณุโลกด้านบริการสังคม
8น.ส.เฉลิมพรรณ บุญมากผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จ.พิษณุโลกด้านบริการสังคม
9นายวิญญู ไทยอู่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน อ.แม่สอด จ.ตากด้านวัฒนธรรม
10ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัมนธรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมาด้านวัฒนธรรม
11นายอนุสรณ์ จันทวงศ์ผู้บริหารสวนสรณ์ภิชญาน์ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
25581รศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมาด้านการศึกษา
2ผศ.สัญญา เครือหงษ์รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวรด้านการศึกษา
3น.ส.พัชรี แซ่เล้าครู โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทด้านการศึกษา
4นายประเทือง โมรารายครู ช่างเทคนิคชำนาญงานพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ม.นเรศวรด้านการศึกษา
5นายภาณุพันธ์ พิลึกสถิติจังหวัดน่านด้านบริหารราชการ/รัฐกิจ
6นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลกด้านบริหารราชการ/รัฐกิจ
7นางอุไรวรรณ โพธิ์นาคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี จ.สุโขทัยด้านบริหารราชการ/รัฐกิจ
8นายวรินทร์ ชำนาญผาองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38ด้านบริหารราชการ/รัฐกิจ
9นายกษิภัท เจี๊ยะทาเลขานุการอธิบดีกรมอนามัยด้านบริการสังคม
10นางลักคณา บุญดีบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชน จ.พิษณุโลกด้านบริการสังคม
11อ.ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงครามด้านบริการสังคม
25561ดร.พิษณุ ตุลสุขรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการสาขาการบริหารรัฐกิจ
2รศ.ดร.ไพโรจน์ เนียมนาคคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏกำแพงเพชรสาขาการบริหารการศึกษา
3ผศ.ดร.สกล เกิดผลคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงครามสาขาการบริหารการศึกษา
4นายเชาวรัตน์ คล้ายสอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลายชุมพล จ.พิษณุโลกสาขาการบริการสังคม
5ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงามคณบดีคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงครามสาขาการพัฒนาวิชาชีพ
6นายร้อยแก้ว สายยิ้มที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ม.ราชภัฎพิบูลสงครามสาขาศิลปวัฒนธรรม
25551ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกสาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2นายเพ็ง สอนสกุลครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) จ.กำแพงเพชรสาขาศึกษาศาสตร์ สายผู้สอน
3นายพงษ์ชัยไทย วรรณศรีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
4น.ส.ทรงสรรค์ นิลกำแหงเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน (นักบริหาร ระดับ 10)สาขาบริหารรัฐกิจ
5ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีปอาจารย์ สาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ม.ราชภัฏพิบูลสงครามสาขาบริการสังคม
25541นางบัวแก้ว ศรีภูธรครู เชี่ยวชาญ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์สาขาศึกษาศาสตร์ สายผู้สอน
2นางนุชจรีย์ สิทธิวงศ์ครู ชำนาญการพิเศษ ก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย จ.สุโขทัยสาขาศึกษาศาสตร์ สายผู้สอน
3นายผจญ กัดฟักผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.สุโขทัยสาขาบริหารองค์กรการศึกษา
4นายนริศร์ ศรีโพธิ์ประธานสภาวัฒนธรรม จ.กำแพงเพชรสาขาบริหารรัฐกิจ
5ดร.สาคร บำรุงศรีครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา จ.พิษณุโลกสาขาบริการสังคม
6นางสิริพร หร่ายวงศ์หัวหน้าศูนย์ข่าวภูมิภาค สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 จ.พิษณุโลกสาขาสื่อสารมวลชน
25531ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสาขาบริหารองค์กรการศึกษา
2ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิรินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยสาขาบริหารราชการ
3ดร.ถวิล น้อยเขียวผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสาขาบริหารรัฐกิจ
4นายนิคม ช่างพินิจสมาชิกผู้แทนราษฎร จ.พิษณุโลกสาขาบริหารรัฐกิจ
5นายเจษฎ์ อู่ไทยรองประธานสภาวัฒนธรรม จ.พิษณุโลกสาขาบริการสังคม
6พลตรีนิวัติชัย ถนอมธรรมเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลกสาขาบริการสังคม
7นางนิภารัตน์ กาญจนโชติผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏพิบูลสงครามสาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 055-267000-2 ต่อ 9606 Facebook : sas.psru Line : @sitpubul