แบบประเมินคุณภาพการจัดบริการนักศึกษาปริญญาตรี

การประเมินคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยจัดทำแบบประเมินคุณภาพการจัดบริการนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และเก็บข้อมูลความคิดเห็นของเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี สรุปผลเป็นรายปีการศึกษา โดยนำผลประเมินเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อนำผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในระยะต่อไป โดยเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านการให้คำปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพ
  2. ด้านการจัดบริการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
  3. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

การเก็บข้อมูล  3 ด้าน  (ขอความกรุณาประเมินตามด้านที่นักศึกษาเคยใช้บริการ) 

ผลการประเมิน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 055-267000-2 ต่อ 9606