บริการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ประสานงานประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษาทุกคน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่กรณีบาดเจ็บเล็กน้อย การสูญเสียอวัยวะ กรณีสูญเสียชีวิต โดยคุ้มครองตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นรายปีการศึกษา ดังนี้

ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยจัดบริการสำหรับนักศึกษาทุกคน โดย บริษัททิพยประกันภัย จะมีบัตรประกันให้กับนักศึกษา กรณีเกิดอุบัติเหตุสามารถใช้บริการได้ทุกสถานพยาบาลและโรงพยาบาลในเครือของทิพย โดย**ไม่ต้องสำรองจ่าย** หรือติดต่อสายด่วน Hotline 24 ชั่วโมง และมีเงื่อนไขการให้บริการดังนี้

หมายเหตุ**
นักศึกษาภาคปกติ เลขที่บัตร 0001-11284 ติดต่อรับบัตรประกันได้ที่ ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา (ในวันทำการ)

ระยะเวลาคุ้มครอง

ปริญญาตรี ภาคปกติ20 มิถุนายน 2566 – 20 มิถุนายน 2567
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ และบัณฑิตศึกษา 20 สิงหาคม 2566 – 20 สิงหาคม 2567

ความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครองเป็นเงิน
(บาท)
1.  สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ (รถสาธารณะ อาคารสาธารณะและอื่นๆ)200,000
2.  เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป100,000
3.  ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย รวมการเสียชีวิตจากโควิด 2019 (ระยะเวลารอคอย 180 วัน)     10,000
4.  สูญเสียสายตา  มือ เท้า (สองส่วน)       100,000
5.  สูญเสียสายตา  มือ เท้า  (หนึ่งส่วน)        60,000
6.  ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง)  10,000
7.  สูญเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์100,000
8.  เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายโดยเจตนา100,000
9.  ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ              100,000

Download เอกสาร

ระยะเวลาคุ้มครอง

ปริญญาตรี ภาคปกติ     วันคุ้มครอง  20 มิถุนายน 2565 – 20 มิถุนายน 2566
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ และ บัณฑิตศึกษา    วันคุ้มครอง 20 สิงหาคม 2565 – 20 สิงหาคม 2566

ความคุ้มครอง

แนวปฏิบัติการใช้สิทธิ พ.ร.บ. (กรณีประสบอุบัติเหตุจากรถ)

Download เอกสาร

รายชื่อผู้ขอเอาประกันภัย

สถิติบริการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา

ข้อมูลการรับบริการ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566

เบิกค่าสินไหมทดแทน

ความคุ้มครองจำนวนเงิน(บาท)/ครั้งจำนวน(ราย)รวมเป็นเงิน(บาท)
1.เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป100,0007720,000.00
2.เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ(ค่าปลงศพ) ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์10,000440,000.00
3.เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป/ปฏิเสธสินไหมตามข้อยกเว้นในกรมธรรม์(ปริมาณแอลกอฮอล์เกินกำหนด)100,00010
4. อุบัติเหตุจราจร/ใช้สิทธิ พ.ร.บ.(เบิกส่วนเกินจากบริษัท) 10,000 17123,031.00
5.อุบัติเหตุจราจร/ใช้สิทธิ บัตรทอง(เบิกส่วนเกินจากบริษัท) 10,000 12,430.00
6.อุบัติเหตุจราจร/ไม่มี พ.ร.บ. 10,000 82297,595.75
7.อุบัติเหตุอื่นๆ อาทิ สุนัขกัด หกล้ม มีดบาด อุบัติเหตุขณะเล่นกีฬา ฯลฯ 10,000 156707,479.14
รวมทั้งสิ้น2761,931,473.89

เบิกชดเชยกรณีใช้สิทธิ พ.ร.บ. และ สิทธิบัตรทอง

ความคุ้มครอง จำนวนเงิน(บาท)/ครั้งจำนวน(ครั้ง)รวมเป็นเงิน(บาท)
1.อุบัติเหตุจราจร/เบิกค่าชดเชยกรณีใช้สิทธิ พ.ร.บ.(ผู้ป่วยใน)2,0001020,000
2.อุบัติเหตุจราจร/เบิกค่าชดเชยกรณีใช้สิทธิ พ.ร.บ.(ผู้ป่วยนอก) 500178,500
3.อุบัติ/เบิกค่าชดเชยกรณีใช้สิทธิ บัตรทอง(ผู้ป่วยใน) 2,00024,000
4.อุบัติเหตุ/เบิกค่าชดเชยกรณีใช้สิทธิ บัตรทอง(ผู้ป่วยนอก) 5001500.00
รวมทั้งสิ้น3033,000

หมายเหตุ นักศึกษาประสบอุบัติเหตุหากไม่มีใบเสร็จ สามารถเบิกค่าชดเชยได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา (ห้องพยาบาล ชั้น 1) อาคารกิจการนักศึกษา โทร.055-267000-2 ต่อ 9622 Facebook : SAS PSRU