การอบรม Up skill-Re skill : การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วย Digital

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการส่งเสริมความรู้Up skill-Re skill หัวข้อ “การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานด้วย Digital” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้พัฒนาทักษะความรู้ และสามารถยกระดับการทำงานในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านจะได้รับวุฒิบัตร (Certificate) รับรองจากมหาวิทยาลัย จำนวน 12 ชั่วโมง

วัน เวลา และช่องทางเข้าร่วมอบรม

มหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 (จำนวน 2 วัน) ผ่านทางระบบ Zoom เวลา 08.30-16.30 น. แบ่งเป็น

  • วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 หัวข้อ “ความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน Cyber Security” วิทยากรโดย นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 หัวข้อ “เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล” วิทยากรโดย ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับเกียรติบัตรออนไลน์

ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถรับวุฒิบัตรออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2566 เป็นต้นไป โดยต้องมีหลักฐานการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมครบ ทั้ง 2 วัน