โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ก้าวสู่โลกของการทำงาน และสร้างความตระหนักถึงสายสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยในฐานะศิษย์เก่า โดยใช้สื่อเผยแพร่แทนการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุม และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยรับชมการถ่ายทอดสด (Live) ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ทาง Facebook งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา : SAS PSRU ตามกำหนดการดังนี้

กำหนดการเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
ผ่านระบบติดตามผลนักศึกษา  
http://isas.psru.ac.th
ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 5 เมษายน 2564

ภายหลังการรับชมการถ่ายทอดสด (Live) มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ผ่านระบบบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม iSAS System ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 5 เมษายน 2564 โดยให้นักศึกษาปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่าภายหลังสำเร็จการศึกษา และเข้าสู่เมนู “บริการติดตามผลนักศึกษา”  ในระบบ iSAS System เพื่อตอบแบบประเมินตัวชี้วัดต่างๆ ดังนี้

  1. ประเมินผลโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
  2. ประเมินคุณภาพการจัดบริการนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
  3. บันทึกระบบ Super Resume
Download เอกสาร 

หมายเหตุ : ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะจัดส่งหนังสือปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาตามที่อยู่ที่แจ้งในระบบ iSAS System

*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*

หนังสือปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา  2563


ผลการดำเนินงาน

  1. นักศึกษามีความเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาและก้าวสู่โลกของการทำงาน ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.02 คิดเป็นร้อยละ 80.37)
  2. นักศึกษามีความเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาตระหนักถึงสายสัมพันธ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยในฐานะศิษย์เก่าในอนาคต ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.05 คิดเป็นร้อยละ 81.00)

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยแนะแนวและให้คำปรึกษา  งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
Facebook :SAS PSRU โทร. 055-267000-2 ต่อ 9606 (ในวันและเวลาราชการ)