ปีการศึกษา2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 111 ทุน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. อดุลย์ วังศรีคูณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสโลป อาคารกิจการนักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2561