e-Donation PSRU

กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549 เพื่อสนับสนุนเกื้อหนุนให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินให้สำเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมายและตามมาตรฐานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของภูมิภาคและประเทศ นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตในอุดมคติ  เพื่อประโยชน์ทั้งตัวนักศึกษาและคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์กองทุนฯ

  1. เป็นแหล่งทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา
  2. เป็นแหล่งเงินสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
  3. เป็นแหล่งเงินทุนส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลงานที่ดีที่สุดเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคม ประชาคมในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งผลดีต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
  4. เป็นแหล่งทุนช่วยเหลือเกื้อกูลนักศึกษาที่ประสบภัยธรรมชาติหรือประสบอุบัติเหตุ หรืออื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการมีมติอนุมัติ

การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าอาหาร ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันยังมีนักศึกษาอีกเป็นจำนวนมากที่ขาดแคลนและประสบปัญหาด้านการเงิน โดยได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและผู้ประกอบการ จากการเชิญชวนบริจาคผ่านรูปแบบต่างๆ อาทิ โครงการเทศน์มหาชาติมหากุศล โดยเงินบริจาคดังกล่าวสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า (เงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด)

กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2564 ได้จัดสรรทุนให้นักศึกษา จำนวน 795 ทุน รวมเป็นเงิน 3,755,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนการศึกษา เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นหน่วยรับบริจาคผ่านระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร ซึ่งปัจจุบันเปิดรับบริจาคด้วยเงินสดหรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร เพียง 1 ช่องทางเท่านั้น กรณีบริจาคผ่าน QR Code อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ โดยไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ชั้น 1 โทรศัพท์ 055-267000-2 ต่อ 9602