e-Donation PSRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนการศึกษา เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยรับบริจาคผ่านระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร ซึ่งปัจจุบันเปิดรับบริจาคด้วยเงินสดหรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร เพียง 1 ช่องทางเท่านั้น (กรณีบริจาคผ่าน QR Code อยู่ระหว่างดำเนินการ) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ โดยไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร

โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าอาหาร ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันยังมีนักศึกษาอีกเป็นจำนวนมากที่ขาดแคลนและประสบปัญหาด้านการเงิน โดยได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและผู้ประกอบการ จากการเชิญชวนบริจาคผ่านรูปแบบต่างๆ อาทิ โครงการเทศน์มหาชาติมหากุศล งานสถาปนามหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ 100 ปี ฯลฯ โดยเงินบริจาคดังกล่าวสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า (เงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด)

กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2565 ได้จัดสรรทุนให้นักศึกษา จำนวน 887 ทุน รวมเป็นเงิน 4,815,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ชั้น 1 โทรศัพท์ 055-267000-2 ต่อ 9602