ปีการศึกษา2563

ตามที่ คณะกรรมการกองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้อนุมัติทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 110 ทุนๆละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 550,000 บาท มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน โดยกำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่  2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 450 ที่นั่ง คณะวิทยาการจัดการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2563