แบบฟอร์ม กยศ.

ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.

คลิปวิดีโอ

การตรวจสอบคำขอกู้ยืมในระบบ DSL สำหรับเจ้าหน้าที่

การยื่นแบบคำขอกู้ยืมในระบบ DSL สำหรับผู้กู้ยืม

แนะนำการใช้งานระบบ Studentloan PSRU

ตัวอย่าง

ประกาศ มรพส. ปีการศึกษา 2565

กำหนดการ ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการปฏิบัติงาน กยศ. ปีการศึกษา 2565