คำถามที่พบบ่อย

1.ยังไม่เคยกู้ยืม กยศ. กับมหาวิทยาลัยต้องทำอย่างไร ?
ตอบ 1. เตรียมเอกสาร >> http://sas.psru.ac.th/index.php/psruloan/psruloan-document/
2. ทำกิจกรรมจิตอาสาไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง รายละเอียดการทำกิจกรรมจิตอาสา http://sas.psru.ac.th/index.php/psruloan/psruloan-volunteer/
3. Upload หลักฐานการทำกิจกรรมจิตอาสาได้ที่ >> https://studentloan.psru.ac.th/
4. ยื่นขอกู้ยืมในระบบ DSL >> https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login หรือ Application กยศ. Connect

2. นักศึกษาใหม่ตรวจสอบรหัสนักศึกษาได้จากที่ไหน ?
ตอบ ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษาได้ที่ https://reg.psru.ac.th

3. Upload กิจกรรมจิตอาสาที่เว็บไซด์ไหน ?
ตอบ Upload หลักฐานการทำกิจกรรมจิตอาสาได้ที่ >> https://studentloan.psru.ac.th/

4. สำเนาบัตรประชาชนถ่ายเอกสารแค่ด้านหน้าใช่ไหม ?
ตอบ ใช้ด้านทั้ง 2 แบบ คือด้านหน้าอย่างเดียว หรือทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร
ก็สามารถใช้ได้

5. ใครสามารถรับรองรายได้ครอบครัวได้บ้าง ?
ตอบ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ/ข้าราชการ สามารถเซ็นได้

6. กรณีบิดามีรายได้ประจำ มารดาไม่ได้มีรายได้ประจำ ต้องเตรียมหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวอย่างไร ?
ตอบ กรณีบิดามีรายได้ประจำให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกจากต้นสังกัด ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน
กรณีมารดา ไม่มีรายได้ประจำให้ใช้ หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว กยศ. 102
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการเป็นผู้รับรอง (กรอกข้อมูลเฉพาะของมารดาของบิดาไม่ต้องเนื่องจากของบิดาหนังสือรับรองเงินเดือนแล้ว)

7. กรณีรายได้ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท ที่มีทำล่วงเวลาทำให้ไม่สามารถคำนวณรายได้รายปีได้เนื่องจากรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนไม่เท่ากันต้องทำอย่างไร ?
ตอบ กรณีนี้ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ขอหนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด ตามตัวอย่างดังนี้
ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน

8. หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลต้องใช้ของใครบ้าง ?
ตอบ กรอกข้อมูลของบุคคลใดแนบเอกสารของบุคคลนั้นลงในระบบ DSL

9. นักศึกษาใหม่รหัส 65 เรียนหลักสูตร 2 ปี(เทียบโอน) ต้องกรอกชั้นปีอะไร ?
ตอบ กรอกชั้นปีที่ 1 (นับชั้นปีตามรหัสนักศึกษาแรกเข้า)

10. scan เอกสารเป็นสีหรือขาวดำ ?
ตอบ scan เอกสารเป็นภาพสี

11. การโอนค่าครองชีพ ?
ตอบ กองทุนทุนจะโอนเงินค่าครองชีพ เดือนแรก ให้กับผู้กู้ยืมเงินภายใน 7 วัน นับจากวันที่สถานศึกษายืนยันการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL

12. ค่าเทอมที่สำรองจ่ายไปจะได้คืนเมื่อไร ?
ตอบ ให้ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือนในแอพกยศ. Connect / ระบบ DSL ว่ามีข้อความแจ้งเตือนเงินค่าเทอมโอนเข้ามหาวิทยาลัยไหม ถ้ามีโดยปกติกองคลังจะดำเนินการตรวจสอบและคืนเงินประมาณ 1 เดือนนับจากวันที่เงินโอนเข้ามหาวิทยาลัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง อาคารทีปวิชญ์ หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 055267000 ต่อ 9120