การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ รหัส 66

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ รหัส 66 ปีการศึกษา 2566 ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคพิเศษ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของนักศึกษาใหม่ ตลอดจนป้องกันและส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่พร้อมต่อการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

เพื่อให้นักศึกษาใหม่ รหัส 66 ทุกคนได้รับการตรวจประเมินภาวะสุขภาพและเป็นไปตามเป้าประสงค์ด้านการส่งเสริมสุขภาวะนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้นักศึกษาใหม่ รหัส 66 เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการตรวจประเมินสุขภาพ

มหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการตรวจประเมินสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต จำนวน 9 รายการ ได้แก่

 • การตรวจประเมินร่างกายทั่วไป
 • การตรวจประเมินสุขภาพจิต และความเครียด
 • การตรวจประเมินสภาวะการเจริญเติบโตของร่างกาย
 • การตรวจประเมินความดันโลหิตและชีพจร
 • การตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
 • การตรวจสอบหมู่เลือด
 • การตรวจประเมินสารเสพติด               
 • การตรวจประเมินเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 • การตรวจประเมินค่าระดับสายตา

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

นักศึกษาผู้มาตรวจสุขภาพจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 • ลงทะเบียน รับเอกสาร รับอุปกรณ์สำหรับบรรจุโลหิต/ ปัสสาวะ และสแกน QR Code กรอกแบบสอบถามสุขภาพ ณ จุดลงทะเบียน
 • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต และวัดรอบเอว เพื่อประเมินดัชนีมวลกาย และสภาวะการเจริญเติบโตของร่างกาย
 • เจาะเลือด เพื่อหาหมู่เลือดและเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 • พบแพทย์ เพื่อประเมินสภาวะทางด้านร่างกายโดยทั่วไป และประเมินสภาวะทางด้านสุขภาพจิต
 • ตรวจวัดค่าระดับสายตา เพื่อประเมินสภาวะความสั้น ยาว เอียง หรือตาบอดสี
 • เก็บตัวอย่างปัสสาวะ เพื่อประเมินสภาวะสารเสพติดเจือปนในร่างกาย

กำหนดการตรวจสุขภาพ

มหาวิทยาลัย โดยกำหนดจัดการตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ รหัส 66 ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 2 (ส่วนทะเลแก้ว) เป็นเวลา 3 วัน โดยนักศึกษาสามารถเลือกช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการมาตรวจสุขภาพตามกำหนดการของคณะที่ตนเองสังกัด แบ่งเป็น

นักศึกษาภาคปกติ (จำนวน 2 วัน) ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 จำนวน 1,980 คน ได้แก่

 • คณะครุศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 จำนวน 1,988 คน ได้แก่

 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์

นักศึกษาภาคพิเศษ

กำหนดให้นักศึกษาภาคพิเศษ (ทุกคณะ) จำนวน 660 คนมารับการตรวจสุขภาพ ในวันเสาร์ที่ 21  ตุลาคม 2566 วันเดียวเท่านั้น

** นักศึกษาสามารถเลือกระยะเวลามาตรวจในแต่ละวันได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนมาทำการตรวจสุขภาพ

ผลตรวจสุขภาพ

มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการตรวจสุขภาพนักศึกษา ผ่านแอพพลิเคชั่น Dek-Pibul ภายหลังเสร็จสิ้นการประมวลผล