การทำกิจกรรมจิตอาสา กยศ.

การทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะตามวรรคหนึ่ง หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง

เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษา ก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ
ที่น่าเชื่อถือ ตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดสำหรับผู้กู้แต่ละประเภท ดังนี้

1) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ กำหนดจำนวน ไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง
(ยังไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัย)

2) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา กำหนดจำนวน ไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง
(ยังไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัย)

3) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี กำหนดจำนวน ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
(เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัย)

*** กรณีที่ทางหน่วยงานที่นักศึกษาไปทำกิจกรรมจิตอาสา ไม่มีหนังสือรับรองการทำกิจกรรมจิตอาสา นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อนำไปใช้เก็บชั่วโมงจิตอาสาได้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ผู้ประสงค์กู้ยืมเงินจะต้องทำกิจกรรมจิตอาสาก่อนปีการศึกษาที่จะขอกู้ ให้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด Upload หลักฐานการทำกิจกรรมจิตอาสา
ได้ที่ >> https://studentloan.psru.ac.th/ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการทำกิจกรรมจิตอาสา และจำนวนชั่วโมงที่ทำกิจกรรม หากไม่เข้าใจขั้นตอนการใช้งานระบบ
รับชมคลิปวิดีโอ ได้ที่ >> แนะนำการใช้งานระบบ Studentloan PSRU