การทำกิจกรรมจิตอาสา กยศ.

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศแนวปฏิบัติการทำกิจกรรมจิตอาสาสำหรับนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

การทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะตามวรรคหนึ่ง หมายถึง การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง

เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษา ก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ
ที่น่าเชื่อถือ ตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดสำหรับผู้กู้แต่ละประเภท ดังนี้

1. ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ต้องดำเนินการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ดังนี้

1.1 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยการบริจาคโลหิต 1 ครั้ง กำหนดให้กิจกรรมจิตอาสา 12 ชั่วโมง (สามารถบริจาคได้ 3 ครั้ง รวม 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา)
กรณีไม่สามารถเข้าร่วมบริจาคโลหิตได้ครบ 3 ครั้ง ให้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่ มหาวิทยาลัย/ กองพัฒนานักศึกษา/คณะ/สาขา จัดขึ้นให้ครบ 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

1.2 กรณีเป็นผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยให้ถือว่าเป็นผู้ทำกิจกรรมจิตอาสา  36 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา

1.3 กรณีไม่สามารถเข้าร่วมบริจาคโลหิตได้ และไม่ใช่ผู้นำนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่กองพัฒนานักศึกษา/คณะ/สาขา จัดขึ้น ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา

2. ผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าที่ย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น ต้องดำเนินการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ดังนี้

2.1 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยการบริจาคโลหิต 1 ครั้ง กำหนดให้กิจกรรมจิตอาสา 12 ชั่วโมง

2.2 กรณีไม่สามารถเข้าร่วมบริจาคโลหิตได้ ให้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่คณะ/สาขาจัดขึ้น ไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

          ข้อกำหนดการให้ชั่วโมงการทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ได้แก่

1. การทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ กำหนดให้ 1 วัน นับเป็น 7 ชั่วโมง

2. การทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่ไม่เต็มวัน กำหนดให้นับจำนวนชั่วโมงตามที่ได้ปฏิบัติงานจริง (กรณีที่ทำงานตั้งแต่ 35 นาทีขึ้นไป ให้ปัดเศษเป็น 1 ชั่วโมง)

3. การเข้าร่วมกิจกรรมทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ จะประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ StudentloanPSRU ของมหาวิทยาลัย หรือแฟนเพจ กยศ.มรพส.

4. ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบสถานภาพ การทำกิจกรรมจิตอาสาผ่านเว็บไซต์ https://studentloan.psru.ac.th/ หรือแอปพลิเคชั่น DEKPIBUL

*** หมายเหตุ ยกเลิกการใช้แบบฟอร์มการทำกิจกรรมจิตอาสา กรณีไปทำกิจกรรมจิตอาสาแล้วทางหน่วยงานจะให้ลงชื่อหลังเสร็จสิ้นงาน จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการอัพโหลดข้อมูลจิตอาสาเข้าระบบให้เอง

ผู้ประสงค์กู้ยืมเงินจะต้องทำกิจกรรมจิตอาสาก่อนปีการศึกษาที่จะขอกู้ ให้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด