มรพส. รับสมัครนักศึกษาผู้ประสงค์กู้ยืม กยศ. ประเภทผู้กู้รายเก่า (รหัส 65) และผู้กู้รายใหม่ ภายใน 12 ก.ค.65 นี้

มรพส. เปิดรับสมัครนักศึกษาให้ผู้มีความประสงค์กู้ยืม กยศ. ดำเนินการยื่นขอกู้ยืมผ่าน ระบบ DSL สำหรับนักศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2565 ผู้กู้ยืมรายเก่ารหัส 65 และ ผู้กู้รายใหม่สามารถกู้ยืมได้ตามหลักสูตรที่กำหนด

โดยขณะนี้นักศึกษาที่เรียนใน 2 สาขา ยังไม่สามารถยื่นกู้ได้ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ขอให้ติดตามการเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่อง

1) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

Download

การยื่นขอกู้

  • ส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการจิตอาสาพร้อมภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม สแกน และ อัพโหลดไฟล์ลงในระบบ Studentloan PSRU ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565
  • ติดตามผลการตรวจสอบกิจกรรมจิตอาสา Studentloan PSRU
  • เตรียมเอกสารประกอบ สแกน เพื่ออัพโหลดลงใน ระบบ DSL
  • ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน ในระบบ DSL ภาคเรียนที่ 1/2565 ทาง Application กยศ. Connect ภายใน 12 กรกฎาคม 2565

เอกสารประกอบการขอกู้ยืม

1) หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล และสำเนาบัตรประชาชน ของ
ผู้กู้ยืมเงิน-บิดา-มารดา-ผู้ปกครอง (ถ้ามี) คู่สมรส (ถ้ามี)
2) หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน และ สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับรอง
3) เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
– สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรส มีรายได้ประจำ
– ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรณีผู้ขอกู้ บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรส เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
– ใบหย่า กรณีบิดา-มารดา หย่าร้างกัน
– ใบมรณบัตร กรณีบิดา หรือ มารดา ถึงแก่กรรม

การพิจารณาคัดเลือกและการประกาศผล

  • มหาวิทยาลัยจะดำเนินการกลั่นกรองคุณสมบัติและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารส่งให้กองทุนฯ เพื่อพิจารณาให้กู้ยืม ผ่านระบบ DSL
  • กองทุนฯ พิจารณาคุณสมบัติ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และอนุมัติให้กู้ยืมสำหรับผู้กู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กองทุนฯ กำหนด ผ่านระบบ DSL
  • การประกาศผล ให้ผู้กู้ยืมติดตามประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืมผ่านระบบ DSL ได้ที่ Application กยศ. Connect

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
โทร. 055-267000-2 ต่อ 9602

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *