หลักสูตรและขอบเขตการให้กู้ยืม กยศ. มรพส. ปีการศึกษา 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

คณะครุศาสตร์

สาขาวิชาค่าเล่าเรียน
บาท/ราย/ปี
ค่าครองชีพ
บาท/ราย/ปี
รวม
บาท/ราย/ปี
1. การประถมศึกษา 50,00036,00086,000
2. การศึกษาปฐมวัย50,000 36,000 86,000
3. การศึกษาพิเศษ50,000 36,000 86,000
4. คณิตศาสตร์60,000 36,000 96,000
5. จิตวิทยาและการแนะแนว50,000 36,000 86,000
6. ดนตรีศึกษา 50,000 36,000 86,000
7. พลศึกษา 50,000 36,000 86,000
8. ภาษาไทย 50,000 36,000 86,000
9. ภาษาอังกฤษ60,000 36,000 96,000
10. วิทยาศาสตร์ทั่วไป60,000 36,000 96,000
11. สังคมศึกษา50,000 36,000 86,000

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาค่าเล่าเรียน
บาท/ราย/ปี
ค่าครองชีพ
บาท/ราย/ปี
รวม
บาท/ราย/ปี
1. ดนตรีสากล70,00036,000106,000
2. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์50,000 36,000 86,000
3. ภาษาจีน60,000 36,000 96,000
4. ภาษาจีนธุรกิจ60,00036,000 96,000
5. ภาษาไทย 50,000 36,000 86,000
6. ภาษาอังกฤษ60,000 36,000 96,000
7. ภาษาอังกฤษธุรกิจ60,000 36,000 96,000
8. สารสนเทศศาสตร์50,00036,00086,000
9. ภาษาญี่ปุ่น60,00036,00096,000

วิทยาการจัดการ

สาขาวิชาค่าเล่าเรียน
บาท/ราย/ปี
ค่าครองชีพ
บาท/ราย/ปี
รวม
บาท/ราย/ปี
1. นิเทศศาสตร์50,00036,00086,000
2. การจัดการ50,000 36,000 86,000
3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์50,000 36,000 86,000
4. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ50,000 36,000 86,000
5. การตลาด50,000 36,000 86,000
6. ธุรกิจการค้าสมัยใหม่50,000 36,000 86,000
7. การบัญชี60,000 36,000 96,000
8. การท่องเที่ยวและบริการ50,000 36,000 86,000
9. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ60,000 36,000 96,000
10.การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ60,00036,00096,000

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาค่าเล่าเรียน
บาท/ราย/ปี
ค่าครองชีพ
บาท/ราย/ปี
รวม
บาท/ราย/ปี
1. วิทยาศาสตร์ศึกษา70,00036,000106,000
2. คณิตศาสตร์70,000 36,000 106,000
3. เคมี70,000 36,000 106,000
4. จุลชีววิทยา70,000 36,000 106,000
5. ชีววิทยา70,000 36,000 106,000
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ70,000 36,000 106,000
7. ฟิสิกส์70,000 36,000 106,000
8. วิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ70,000 36,000 106,000
9. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60,000 36,000 106,000
10. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม70,000 36,000 106,000
11. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม70,000 36,000 106,000
12. คหกรรมศาสตร์ 50,000 36,000 86,000
13. บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา70,000 36,000 106,000
14. สาธารณสุขศาสตร์70,000 36,000 106,000

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

สาขาวิชาค่าเล่าเรียน
บาท/ราย/ปี
ค่าครองชีพ
บาท/ราย/ปี
รวม
บาท/ราย/ปี
1. เกษตรศาสตร์70,00036,000106,000
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง70,000 36,000 106,000
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร70,000 36,000 106,000
4. สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ70,00036,000 106,000
5. วิศวกรรมอาหาร70,00036,000106,000
6. เทคโนโลยีระบบเกษตร70,00036,000106,000

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาค่าเล่าเรียน
บาท/ราย/ปี
ค่าครองชีพ
บาท/ราย/ปี
รวม
บาท/ราย/ปี
1. เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์70,00036,000106,000
2. วิศวกรรมเครื่องกล70,000 36,000 106,000
3. วิศวกรรมโลจิสติกส์70,000 36,000 106,000
4. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์70,000 36,000 106,000
5. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม70,000 36,000 106,000
6. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)70,000 36,000 106,000
7. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์70,00036,000106,000

สังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

สาขาวิชาค่าเล่าเรียน
บาท/ราย/ปี
ค่าครองชีพ
บาท/ราย/ปี
รวม
บาท/ราย/ปี
1. นิติศาสตร์60,00036,00096,000
2. รัฐศาสตร์50,000 36,000 86,000
3.รัฐประศาสนศาสตร์50,00036,00086,000

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาค่าเล่าเรียน
บาท/ราย/ปี
ค่าครองชีพ
บาท/ราย/ปี
รวม
บาท/ราย/ปี
1. พยาบาลศาสตร์90,00036,000126,000

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *