โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต ปี 2566 ครั้งที่ 1

ที่มาและความสำคัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพบัณฑิต ในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความสามารถทางสังคม มีจิตอาสาทำความดี โดยส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา ทำความดีด้วยจิตอาสา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2565-2569 นำสู่การเป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน” ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยในปี พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการรับบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 1,037,580 ซีซี 

การจัดกิจกรรมจิตาสาบริจาคโลหิต พ.ศ.2566 จึงเป็นกิจกรรมจิตอาสาต่อเนื่อง ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถกลับมามีชีวิตที่ปกติสุข และปลุกจิตสำนึกการมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษาตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมแบบต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคจะส่งมอบให้แก่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลพุทธชินราช ได้ใช้รักษาผู้ป่วยในความดูแลของโรงพยาบาลต่อไป

>ลงทะเบียนบริจาค 20 กุมภาพันธ์ 2566<

>>รับเกียรติบัตร (Online)<<

>>>ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ<<<

สถิติการบริจาคโลหิต พ.ศ.2566

กิจกรรมในปีที่ผ่านมา