ขยายระยะเวลาส่งสัญญาและแบบเบิกเงินกู้ยืม ปีการศึกษา 2565 ทุกประเภท

ตามที่มหาวิทยาลัยดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เรียบร้อยแล้วนั้นเนื่องจากกองทุนขยายระยะเวลาการให้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2565

                   เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ประสงค์กู้ยืม กยศ. มหาวิทยาลัยจึงขยายระยะเวลาการให้กู้ยืม ทุกประเภท ครั้งที่ 2 ให้ผู้กู้ยืมเงินทำสัญญาและส่งเอกสารประกอบการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 โดยจัดส่งด้วยตนเองที่ห้องทุนการศึกษา ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา ดังต่อไปนี้

 1. สัญญากู้ยืมเงิน (หน้า 1-6) ในระบบ DSL                  จำนวน 1 ชุด
  ขั้นตอนการทำสัญญาในระบบ DSL
  พร้อมพยานลงนาม 1 คน
  (เฉพาะผู้ที่ไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัย)
  ตัวอย่าง สัญญากู้ยืมเงินและการลงนามในสัญญา
  ตัวอย่าง สัญญากู้ยืมเงินและการลงนามในสัญญา (กรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)
     
 2. แบบเบิกเงินกู้ยืมที่ระบุค่าบำรุงการศึกษา                      จำนวน 1 ฉบับ
  ขั้นตอนการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL
  ตัวอย่างแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
  ตัวอย่างแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (กรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)
  ตัวอย่างการกรอกข้อมูลการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่
 3. ใบลงทะเบียนเรียน จำนวน 1 ฉบับ
  ตัวอย่างการพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน
 4. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ จำนวน 1 ฉบับ
  ตัวอย่างสำเนาบัตรประชาชนที่ใช้ในการกู้ยืม
  ตัวอย่างการรับรองสำเนา กรณีมีลายเซ็น และไม่มีลายเซ็น
  ตัวอย่างการรับรองสำเนา กรณีเขียนหนังสือไม่ได้
 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม จำนวน 1 ฉบับ
  (กรณีผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปี)

การทำสัญญาเงินกู้ กยศ. 2565

 • ผู้ที่ไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการผ่านระบบ DSL
 • ผู้ที่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไม่จำเป็นต้องทำสัญญาอีก โดยสัญญาเงินกู้จะมีผลผูกพันตลอดระยะเวลาตามหลักสูตรที่นักศึกษาเรียน
 • รายละเอียดเพิ่มเติม >> การทำสัญญา กยศ.

การลงทะเบียน กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 • ให้ผู้กู้ยืมเงินบันทึกข้อมูลค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในระบบ DSL และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ก่อนยืนยันข้อมูลทั้งหมดในระบบ DSL หากพบว่าข้อมูลที่บันทึกไว้ไม่ถูกต้องผู้กู้ยืมจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนพิมพ์และ / หรือยืนยันส่งข้อมูล
 • ให้ผู้กู้ยืมเงินส่งเอกสารประกอบการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยจัดส่งด้วยตนเองที่ห้องทุนการศึกษา ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา
 • รายละเอียดเพิ่มเติม >> การลงทะเบียนและเบิกเงินกู้ กยศ.

กำหนดส่งเอกสารสัญญาและเอกสารประกอบการลงนามแบบยืนยัน ภาคเรียนที่ 1/2565

 • ผู้กู้รายเก่า (รหัส 61-64) ส่งเอกสารวันที่ 5 กันยายน 2565
 • ผู้กู้รายเก่า (รหัส 65) และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี ส่งเอกสารวันที่ 6 กันยายน 2565

Download เอกสาร

หากคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมประจำมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่านักศึกษาขาดคุณสมบัติ ตามข้อหนึ่งข้อใด หรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะระงับการให้กู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2565 ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
โทร. 055-267000-2 ต่อ 9602

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *