การทำสัญญา กยศ.

ผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กองทุนกำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินต้องทำสัญญากู้ยืมในปีแรกที่ได้รับการอนุมัติ โดยสัญญาเงินกู้จะมีผลผูกพันตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

การค้ำประกัน กองทุนยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุนฯ สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินและทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

การเปิดบัญชีธนาคาร มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย เท่านั้น กรณีผู้กู้รายเก่าสามารถใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยที่มีอยู่เดิมหรือเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยใหม่ได้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของนักศึกษา ให้ผู้กู้ผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารกรุงไทยกับเลขบัตรประชาชนเพื่อโอนเงินค่าเล่าเรียนคืนให้ผู้กู้ยืมในกรณีที่สำรองจ่ายค่าเล่าเรียน

การลงลายมือชื่อพยาน
1. พยานต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ (ตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
2. พยานต้องไม่ใช่ผู้กู้ยืมเงิน หรือผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง ที่ปรากฏชื่อในเอกสารแบบยืนยันฯ
3. ลงลายมือชื่อพยาน 1 คน
4. ใต้ช่องลงชื่อพยาน ( ) โปรดเขียน คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง เช่น นายขยัน พากเพียร

ผู้กู้ยืมเงินบันทึกข้อมูลสัญญากู้ยืมเงินใน ระบบ DSL เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้กู้ยืมเงินตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนยืนยันข้อมูลทั้งหมดในระบบ DSL หากพบว่าข้อมูลที่บันทึกไว้ ไม่ถูกต้อง ผู้กู้ยืมเงินจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนพิมพ์หรือยืนยันการส่งข้อมูล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

Download รายละเอียด >> ขั้นตอนการทำสัญญาในระบบ DSL

ผู้กู้ยืมเงินจัดทำเอกสารจำนวน 2 ชุด นำส่งให้มหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด
เก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการกู้ยืม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

  1. สัญญากู้ยืมเงิน (หน้า 1-6) ในระบบ DSL                  จำนวน 1 ชุด
    ขั้นตอนการทำสัญญาในระบบ DSL
    พร้อมพยานลงนาม 1 คน
    (เฉพาะผู้ที่ไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัย)
    ตัวอย่าง สัญญากู้ยืมเงินและการลงนามในสัญญา
    ตัวอย่าง สัญญากู้ยืมเงินและการลงนามในสัญญา (กรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)
       
  2. แบบเบิกเงินกู้ยืมที่ระบุค่าบำรุงการศึกษา                      จำนวน 1 ฉบับ
    ขั้นตอนการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL
    ตัวอย่างแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
    ตัวอย่างแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (กรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)
    ตัวอย่างใบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่
  3. ใบลงทะเบียนเรียน จำนวน 1 ฉบับ
    ตัวอย่างการพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน
  4. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ จำนวน 1 ฉบับ
    ตัวอย่างสำเนาบัตรประชาชนที่ใช้ในการกู้ยืม
    ตัวอย่างการรับรองสำเนา กรณีมีลายเซ็น และไม่มีลายเซ็น
    ตัวอย่างการรับรองสำเนา กรณีเขียนหนังสือไม่ได้
  5. สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม จำนวน 1 ฉบับ
    (กรณีผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปี)
  6. ใบรายงานผลการทำกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 1 ฉบับ
    พิมพ์จากเว็บไซต์ https://studentloan.psru.ac.th/

กรุณาเรียงลำดับเอกสารตามข้อ 1-5 ก่อนจัดส่งด้วยตนเองที่
อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา ตามวันและเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ
1. แบบเบิกเงินกู้ยืมสำหรับนักศึกษาใหม่ (ที่ประสงค์กู้ค่าเล่าเรียน) ให้ระบุเฉพาะยอด
ค่าบำรุงการศึกษา
ตามที่ปรากฎในใบลงทะเบียนเรียนเท่านั้น

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน : โปรดตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชน (ต้องไม่หมดอายุ)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงินและบิดา มารดา/ผู้ปกครอง และ/หรือคู่สมรส (ถ้ามี) และเจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น
– สำเนาเอกสารต้องชัดเจน สมบูรณ์ อ่านออก ไม่เบลอ ไม่ดำ ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 9602
Facebook : กยศ.มรพส.