ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ขยายระยะเวลารับสมัครผู้ประสงค์กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2565 ทุกประเภท

ด้วยกองทุน กยศ. จะเปิดระบบ DSL ในรอบขยายระยะเวลาการให้กู้ยืมสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ประสงค์กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2565 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการตามรอบระยะเวลาการรับสมัครที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจึงขยายระยะเวลาการดำเนินการสำหรับผู้ประสงค์กู้ยืม กยศ. ทุกประเภท ดังนี้

การส่งหลักฐานการทำกิจกรรมจิตอาสา

ส่งหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการจิตอาสาพร้อมภาพถ่าย การเข้าร่วมกิจกรรม สแกน และ อัพโหลดไฟล์ลงในระบบ Studentloan PSRU ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565

การยื่นขอกู้ยืม

ยื่นขอกู้ยืม ระบบ DSL ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่ www.studentloan.or.th หรือ Application กยศ. Connect ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2565

เอกสารประกอบการขอกู้ยืม

1) หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลและสำเนาบัตรประชาชนของ ผู้ขอกู้ยืม
2) หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลและสำเนาบัตรประชาชนของ บิดา
3) หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลและสำเนาบัตรประชาชนของ มารดา
4) หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลและสำเนาบัตรประชาชนของ ผู้ปกครอง (ถ้ามี)
(เฉพาะกรณีที่ผู้ขอกู้ไม่ได้อยู่ในการปกครองของบิดา-มารดา)    
5) หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลและสำเนาบัตรประชาชนของผู้คู่สมรส (ถ้ามี)
6) หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงินและสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับรองรายได้ครอบครัว
7) เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) ได้แก่

 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง ๓ เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรส มีรายได้ประจำ
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรณีผู้ขอกู้ บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรส เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
 • ใบหย่า กรณีบิดา-มารดา หย่าร้างกัน
 • ใบมรณบัตร กรณีบิดา หรือ มารดา ถึงแก่กรรม

การพิจารณาคัดเลือกและการประกาศผล

ผู้กู้รายเก่า (รหัส 61-64) : ติดตามประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืมผ่านระบบ Studentloan PSRU
ผู้กู้รายเก่า (รหัส ๖๕) และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี : ติดตามผลการอนุมัติให้กู้ยืมผ่านระบบ DSL

การทำสัญญาเงินกู้ กยศ. 2565

 • ผู้ที่ไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการผ่านระบบ DSL
 • ผู้ที่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไม่จำเป็นต้องทำสัญญาอีก โดยสัญญาเงินกู้จะมีผลผูกพันตลอดระยะเวลาตามหลักสูตรที่นักศึกษาเรียน
 • รายละเอียดเพิ่มเติม >> การทำสัญญา กยศ.

การลงทะเบียน กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 • ให้ผู้กู้ยืมเงินบันทึกข้อมูลค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในระบบ DSL และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ก่อนยืนยันข้อมูลทั้งหมดในระบบ DSL หากพบว่าข้อมูลที่บันทึกไว้ไม่ถูกต้องผู้กู้ยืมจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนพิมพ์และ / หรือยืนยันส่งข้อมูล
 • ให้ผู้กู้ยืมเงินส่งเอกสารประกอบการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยจัดส่งด้วยตนเองที่ห้องทุนการศึกษา ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา
 • รายละเอียดเพิ่มเติม >> การลงทะเบียนและเบิกเงินกู้ กยศ.

กำหนดส่งเอกสารสัญญาและเอกสารประกอบการลงนามแบบยืนยัน ภาคเรียนที่ 1/2565

 • ผู้กู้รายเก่า (รหัส 61-64) ส่งเอกสารวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565
 • ผู้กู้รายเก่า (รหัส 65) และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี ส่งเอกสารวันที่ 29 สิงหาคม 2565

Download เอกสาร

หากคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมประจำมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่านักศึกษาขาดคุณสมบัติ ตามข้อหนึ่งข้อใด หรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะระงับการให้กู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2565 ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
โทร. 055-267000-2 ต่อ 9602

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *