การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ รหัส 67

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ รหัส 67 ปีการศึกษา 2567 ทั้งนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของนักศึกษาใหม่ ตลอดจนป้องกันและส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่พร้อมต่อการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

เพื่อให้นักศึกษาใหม่ รหัส 67 ทุกคนได้รับการตรวจประเมินภาวะสุขภาพและเป็นไปตามเป้าประสงค์ด้านการส่งเสริมสุขภาวะนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้นักศึกษาใหม่ รหัส 67 เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการตรวจประเมินสุขภาพ

มหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการตรวจประเมินสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต จำนวน 9 รายการ ได้แก่

 • การตรวจประเมินร่างกายทั่วไป
 • การตรวจประเมินสุขภาพจิต และความเครียด
 • การตรวจประเมินสภาวะการเจริญเติบโตของร่างกาย
 • การตรวจประเมินความดันโลหิตและชีพจร
 • การตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
 • การตรวจสอบหมู่เลือด
 • การตรวจประเมินสารเสพติด               
 • การตรวจประเมินเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 • การตรวจประเมินค่าระดับสายตา
 • X-Rays ทรวงอก

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

นักศึกษาผู้มาตรวจสุขภาพจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 • ลงทะเบียน รับเอกสาร รับอุปกรณ์สำหรับบรรจุโลหิต/ ปัสสาวะ และสแกน QR Code กรอกแบบสอบถามสุขภาพ ณ จุดลงทะเบียน
 • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต และวัดรอบเอว เพื่อประเมินดัชนีมวลกาย และสภาวะการเจริญเติบโตของร่างกาย
 • เจาะเลือด เพื่อหาหมู่เลือดและเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 • พบแพทย์ เพื่อประเมินสภาวะทางด้านร่างกายโดยทั่วไป และประเมินสภาวะทางด้านสุขภาพจิต
 • ตรวจวัดค่าระดับสายตา เพื่อประเมินสภาวะความสั้น ยาว เอียง หรือตาบอดสี
 • เก็บตัวอย่างปัสสาวะ เพื่อประเมินสภาวะสารเสพติดเจือปนในร่างกาย

กำหนดการตรวจสุขภาพ

มหาวิทยาลัย โดยกำหนดจัดการตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ รหัส 67 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 3 (ส่วนทะเลแก้ว) เป็นเวลา 3 วัน โดยนักศึกษาสามารถเลือกช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการมาตรวจสุขภาพตามกำหนดการของคณะที่ตนเองสังกัด โดยไม่ต้องงดน้ำและอาหารก่อนมาทำการตรวจ ติดต่อรายงานตัวโดยแจ้งเลขที่บัตรประชาชน หรือ รหัสนักศึกษา ณ จุดลงทะเบียน ตามวันและเวลาที่กำหนด แบ่งเป็น

นักศึกษา ภาคปกติ (จำนวน 2 วัน) ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 จำนวน 2,106 คน ได้แก่

 • คณะครุศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 • คณะพยาบาลศาสตร์

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 จำนวน 2,258 คน ได้แก่

 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะ สังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

นักศึกษา ภาคพิเศษ (จำนวน 1 วัน)

กำหนดให้นักศึกษาภาคพิเศษ (ทุกคณะ) จำนวน 510 คน มารับการตรวจสุขภาพ ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 วันเดียวเท่านั้น

ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ที่ไม่สามารถ มารับการตรวจได้ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 สามารถมารับการตรวจร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษ ได้

*ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2567 (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

** นักศึกษาสามารถเลือกระยะเวลามาตรวจในแต่ละวันได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนมาทำการตรวจสุขภาพ

ผลตรวจสุขภาพ

มหาวิทยาลัยจะแจ้งช่องทางการรับผลการตรวจสุขภาพนักศึกษา ให้ทราบผ่านทางแฟนเพจ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายหลังเสร็จสิ้นการประมวลผล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา หรือ โทร.055-267000 ต่อ 9608

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *