กำหนดการทำสัญญา กยศ. ปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้กู้รายเก่า (รหัส 67) และผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี /ย้ายคณะ/สาขา

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อนุมัติให้ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถบันทึกสัญญา ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ DSL เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย
จึงกำหนดให้ผู้กู้ยืมพร้อมด้วยผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) ลงนามในสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2567
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ (ส่วนทะเลแก้ว) เวลา 09.00 – 16.00 น. ดังนี้

กำหนดการทำสัญญา

วันที่เวลาคณะ
17 ก.ค. 6709.00-12.00 น.วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ก.ค. 6713.00-16.00 น.สังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
18 ก.ค. 67 09.00-12.00 น. ครุศาสตร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18 ก.ค. 67 13.00-16.00 น. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
พยาบาลศาสตร์

ผู้กู้ยืมจัดทำเอกสาร จำนวน 2 ชุด โดยนำส่งให้มหาวิทยาลัย  จำนวน 1 ชุด เก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการกู้ยืมที่ตนเอง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. สัญญากู้ยืมเงิน (หน้า 1-7) ในระบบ DSL ขั้นตอนการพิมพ์สัญญา จำนวน 1 ชุด
2. แบบเบิกเงินกู้ยืม พิมพ์ในระบบ DSL    ขั้นตอนการยื่นเบิกเงินกู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ พร้อมรับรองสำเนา  จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม   จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบลงทะเบียนเรียน พิมพ์จากเว็บไซต์กองบริการการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
6. แบบรายงานผลการทำกิจกรรมจิตอาสา    พิมพ์จากเว็บไซต์
https://studentloan.psru.ac.th/
จำนวน 1 ฉบับ

ตัวอย่างสัญญาและเอกสารประกอบ 

Download เอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โทร. 055-267000-2 ต่อ 9602 / 055267079

Facebook : กยศ.มรพส.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *