กำหนดการส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่า (รหัส 63-66)

สำหรับนักศึกษา กยศ. ภาคพิเศษ ส่งเอกสาร
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น.

ประกาศ มรพส.

ผู้กู้ยืมเงินจัดทำเอกสาร 2 ชุด
นำส่งให้มหาวิทยาลัย 1 ชุด
เก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการกู้ยืม 1 ชุด
กรุณาเรียงลำดับเอกสารตามข้อ 1-4 ดังนี้

1. แบบเบิกเงินกู้ยืม ในระบบ DSL                      จำนวน 1 ฉบับ
พร้อมพยานลงนาม 1 คน  
ขั้นตอนการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL
ตัวอย่างแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
ตัวอย่างแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (กรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)

2. ใบลงทะเบียนเรียนที่ระบุยอดค่าบำรุงการศึกษา             จำนวน 1 ฉบับ
พิมพ์จากเว็บไซต์กองบริการการศึกษา  www.reg.psru.ac.th
(ผู้ที่ไม่กู้ค่าเล่าเรียนไม่ต้องแนบใบลงทะเบียน)
ตัวอย่างใบลงทะเบียนเรียน
ตัวอย่างใบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ พร้อมรับรองสำเนา                    จำนวน 1 ฉบับ
ตัวอย่างสำเนาบัตรประชาชนที่ถูกต้อง

4. สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม                       จำนวน 1 ฉบับ
(เฉพาะ กรณี ผู้กู้อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)

รายละเอียดการลงทะเบียนและเบิกเงินกู้ยืม กยศ.

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

  • อย่าลืมปิดข้อมูลศาสนา ในบัตรประชาชนก่อนถ่ายสำเนาเอกสาร
  • กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชนต้องไม่หมดอายุ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงินและบิดา มารดา/ผู้ปกครอง และ/หรือคู่สมรส (ถ้ามี) และเจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามนักศึกษาลงนามแทน
  • กรณีมีการเพิ่ม-ถอน รายวิชา /เรียนร่วม ให้ดำเนินการลงทะเบียนเรียนให้แล้วเสร็จก่อน และนัดหมายเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเอกสารอีกครั้ง (กรณีนี้อนุโลมให้ส่งนอกกำหนดการ)

จัดส่งด้วยตนเองเท่านั้น
ที่ห้องสโลป ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *