หลักสูตรและสาขาวิชาที่ให้กู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

คณะครุศาสตร์
ลำดับ ประเภทการกู้ สาขา
1.ลักษณะที่ 1 การประถมศึกษา
2.ลักษณะที่ 1 การศึกษาปฐมวัย
3.ลักษณะที่ 1 การศึกษาพิเศษ
4.ลักษณะที่ 1 คณิตศาสตร์
5.ลักษณะที่ 1 จิตวิทยาและการแนะแนว
6.ลักษณะที่ 1 ดนตรีศึกษา
7.ลักษณะที่ 1 พลศึกษา
8.ลักษณะที่ 1 ภาษาไทย
9.ลักษณะที่ 1 ภาษาอังกฤษ
10.ลักษณะที่ 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
11.ลักษณะที่ 1 สังคมศึกษา
12. ลักษณะที่ 1 การศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ ประเภทการกู้ สาขา
1.ลักษณะที่ 1 ดนตรีสากล
2.ลักษณะที่ 1 สารสนเทศศาสตร์
3.ลักษณะที่ 2ภาษาจีน
4.ลักษณะที่ 2 ภาษาจีนธุรกิจ
5.ลักษณะที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น
6.ลักษณะที่ 2 ภาษาไทย
7.ลักษณะที่ 2 ภาษาอังกฤษ
8.ลักษณะที่ 2ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับ ประเภทการกู้ สาขา
1.ลักษณะที่ 1การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
2.ลักษณะที่ 1ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
3.ลักษณะที่ 1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
4.ลักษณะที่ 1 การท่องเที่ยวและบริการยุคดิจิทัล
5.ลักษณะที่ 2 การบัญชี
6.ลักษณะที่ 1 การจัดการ
7.ลักษณะที่ 1 การตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล
8.ลักษณะที่ 1 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
9.ลักษณะที่ 1 นิเทศศาสตร์
10.ลักษณะที่ 1 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับ ประเภทการกู้ สาขา
1.ลักษณะที่ 1เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ลักษณะที่ 1สาธารณสุขศาสตร์
3.ลักษณะที่ 1 วิทยาศาสตร์ศึกษา
4.ลักษณะที่ 1คหกรรมศาสตร์
5.ลักษณะที่ 2 คณิตศาสตร์
6.ลักษณะที่ 2เคมี
7.ลักษณะที่ 2 จุลชีววิทยา
8.ลักษณะที่ 2 ชีววิทยา
9.ลักษณะที่ 2 บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา
10.ลักษณะที่ 2 ฟิสิกส์
11.ลักษณะที่ 2 วิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ
12. ลักษณะที่ 2 วิทยาการคอมพิวเตอร์
13. ลักษณะที่ 2 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
14. ลักษณะที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ลำดับ ประเภทการกู้ สาขา
1.ลักษณะที่ 2เกษตรศาสตร์
2.ลักษณะที่ 2 เทคโนโลยีระบบเกษตร
3.ลักษณะที่ 2พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
4.ลักษณะที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5.ลักษณะที่ 2 วิศวกรรมอาหาร
6.ลักษณะที่ 2 สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับ ประเภทการกู้ สาขา
1.ลักษณะที่ 2เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
2.ลักษณะที่ 2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3.ลักษณะที่ 2วิศวกรรมเครื่องกล
4.ลักษณะที่ 2 วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
5.ลักษณะที่ 2 ศิลปและนวัตกรรมการออกแบบสร้างสรรค์
6.ลักษณะที่ 2 นวัตกรรมเซรามิกศ์สร้างสรรค์
7. ลักษณะที่ 2 วิศวกรรมโลจิสติกส์
8. ลักษณะที่ 2 วิศวกรรมโยธา
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
ลำดับ ประเภทการกู้ สาขา
1.ลักษณะที่ 1การพัฒนาชุมชน
2.ลักษณะที่ 1นิติศาสตร์
3.ลักษณะที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์
4.ลักษณะที่ 1รัฐศาสตร์
5.ลักษณะที่ 1 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ลำดับ ประเภทการกู้ สาขา
1.ลักษณะที่ 2พยาบาลศาสตร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *