ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2567 (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาชายที่กำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2566 ผู้ประสงค์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2566 เรียบร้อยแล้ว เนื่องด้วยมีนักศึกษาประสงค์ผ่อนผันฯ เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครนักศึกษาในรอบที่ 2 โดยให้ปฏิบัติตามประกาศ ดังนี้

คุณสมบัติผู้ที่จะขอรับการผ่อนผันฯ

 • เป็นนักศึกษาเพศชาย สัญชาติไทย
 • เป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2546
 • เป็นผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2541-2545 ที่ยังไม่เคยยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับมหาวิทยาลัย
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2566 และเข้าร่วมประชุมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • เป็นผู้ที่ไม่ได้เข้าศึกษาวิชาทหาร หรือ เข้าศึกษาวิชาทหาร แต่ไม่สำเร็จชั้นปีที่ 3
 • ถ้าเป็นนักศึกษา ภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ทุกภาคเรียนติดต่อกัน

ขั้นตอนการสมัครขอรับการผ่อนผันฯ

 1. กรอกข้อมูลนักศึกษาและพิมพ์แบบคำร้องขอผ่อนผันฯ จำนวน 1 ฉบับ ทางเว็บไซต์งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา https://sas.psru.ac.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2567 เป็นต้นไป   
 2. เตรียมเอกสารประกอบแบบคำร้องขอผ่อนผันฯ จำนวน 2 ชุด โดยรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 3. ส่งแบบคำร้องขอผ่อนผันฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วน โดยให้นักศึกษาส่งเอกสาร    ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2567 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1

>> คลิกเข้าสู่ระบบผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นขอผ่อนผันฯ

 1. แบบคำร้องขอผ่อนผันฯ
 2. สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.9)
 3. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 6. สำเนาใบสำคัญการแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร (แบบ สด.10) (ถ้ามี)
 7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 8. สำเนาใบรายงานผลการเรียน เฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) เท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการผ่อนผันฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการผ่อนผันฯ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ทางเว็บไซต์งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ

ติดต่อสอบถาม

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา โทร. 055-267000 ต่อ 9623 หรือ 055-267079

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *