มรพส. รับสมัครนักศึกษาทำงานหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในปีการศึกษา 2565
  • เป็นผู้มีความประพฤติดีสมควรได้รับการสนับสนุน
  • มีความพร้อมในการทำงาน โดยเวลาทำงานจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับเวลาการเรียนการสอน

ประเภททุนและอัตราค่าตอบแทน

เป็นทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่าแบบตอบแทนการทำงาน ไม่ต้องชำระคืน
การตอบแทนการทำงาน คิดเป็นรายชั่วโมงในอัตรา 40 บาทต่อชั่วโมง หรือคิดเป็นรายวันไม่รวม เวลาพัก ในอัตรา 300 บาทต่อวัน

การรับสมัคร

ขยายระยะเวลาการสมัคร ภายใน 30 กรกฎาคม 2565

การปฏิบัติงาน

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 – เดือนธันวาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
โทร. 055-267-000 ต่อ 9606