โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2565

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักศึกษาทำงานหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้วตาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิในการได้รับการคัดเลือกให้ทำงาน จึงประกาศแนวปฏิบัติให้นักศึกษาเลือกประเภทงานผ่านระบบแจ้งความประสงค์ทำงาน โดยสามารถเลือกได้คนละ 3 ประเภท เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดสรรให้นักศึกษาทำงานตลอดปีการศึกษา 2565 ต่อไป

website : http://sas.psru.ac.th
Facebook : SAS PSRU
Line : PSRU Part-Time

สำหรับนักศึกษาโครงการเลือกประเภทงาน (คนละ 3 ประเภท) และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการจ้างงาน

แนวปฏิบัตินักศึกษาโครงการ

  1. แจ้งความประสงค์การทำงานตามประเภทงานสำหรับนักศึกษาโครงการฯ ตามข้อ 1 ผ่าน website โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยสามารถเลือกได้คนละ 3 ประเภท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ http://sas.psru.ac.th/index.php/part-time2565/
  2. เข้าร่วมไลน์กลุ่ม PSRU Part-Time 2565 ตาม QR-Code แนบท้ายประกาศฉบับนี้
  3.  ติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง กรณีมหาวิทยาลัยมีความต้องการจ้างงาน จะจัดสรรให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามประเภทงานที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์ โดยการปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละครั้งจะต้องไม่กระทบต่อเวลาเรียน
  4. เข้ารับการปฐมนิเทศและฝึกทักษะที่จำเป็นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  5. นักศึกษาโครงการฯ จะได้รับการจ้างงานตามที่มหาวิทยาลัยจัดสรร ตลอดปีการศึกษา 2565

Download ประกาศแนวปฏิบัติฯ

ไลน์กลุ่ม Part-Time 2565
**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้ทำงาน**
ผู้ที่ตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยากำหนดจะไม่ได้รับการคัดเลือก

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในปีการศึกษา 2565
  • เป็นผู้มีความประพฤติดีสมควรได้รับการสนับสนุน
  • มีความพร้อมในการทำงาน โดยเวลาทำงานจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับเวลาการเรียนการสอน

ประเภททุนและอัตราค่าตอบแทน

  • เป็นทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่าแบบตอบแทนการทำงาน ไม่ต้องชำระคืน
  • การตอบแทนการทำงาน คิดเป็นรายชั่วโมงในอัตรา 40 บาทต่อชั่วโมง หรือคิดเป็นรายวันไม่รวม เวลาพัก ในอัตรา 300 บาทต่อวัน

การรับสมัคร

ขณะนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว

การปฏิบัติงาน

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
โทร. 055-267-000 ต่อ 9606